İbrahim Cücük
İbrahim Cücük
1950 yılında Adıyaman Gölbaşı Harmanlı nahiyesi ilkokulu bitirdi. 1970 Yılında Kahramanmaraş imam hatip lisesinden mezun oldu. 1974 yılında Erzurum Yüksek İslam Ensütüsü'den mezun oldu. Çeşitli görevlerde bulundu. Bunlar, Erzurum'da müezzinlik, imamlık, müftülük şefliği, müftü yardımcılığı, akşam ortaokulu öğretmenliği, endüstri meslek lisesi öğretmenliği olarak sayılabilir. 1984 yılında İstanbul'a yerleşti. Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışarak, 2002 yılında emekli oldu. 1995 yılından bu yana Radyınuz Özel FM'de "Ayet ve Hadislerle Ahlak ve Edeb Dersleri" programını yapmaktadır. Evli ve 5 çocuk babasıdır. YAYINLANMIŞ ESERLERİ 1. Ayet ve Hadislerle Peygamberimiz yaşayışı ahlakı prensipleri 2. İslam da devlet başkanlığı (ravza yayınları) 3. Ayet ve hadislerle İslami hayatı ( heyet yazımı)iklim yayınları 4. Hz Peygamberden Hz Aliye Nasihatlar tercüme ve şerhi (zaman yayıncılık) 5. İmam şaraniden şeyh İbrahim meftulinin tavsiyelerinin şerhi(zaman yayıncılık) ÇIKACAK ESERLERİ 1. Kur'an-ı Kerim ve kısa tefsiri 2. Ömer nesefi akaidinin tercüme ve şerhi 3. İslami yaşama programı
Yazarın Makaleleri
İdareciler için altın umdeler/7
     12. İdareci tedbiri elden bırakmamalı, kendisinden ve idaresi altındakilerden gaflet etmemeli      Tedbir eden zarar etmez, gaflet eden zararlardan emin olmaz.       'İnsanlarla güzel dostluk...
İdareciler için altın umdeler/6
  10. Hakkı kazanmak için iman ve salih amelin şartı iyi niyet ve sünnete uygun olmaya dikkat etmeli; halkın rızasını kazanmak için de din, akıl, can, mal ve nesil emniyetini sağlamaya son derece hassasiyet göstermeli      Allah'ı...
İdareciler için altın umdeler/5
   9. İktidarın ve otoritenin devamını, adâlet, cesaret, siyaset ve faziletle sağlamaya hassasiyet göstermeli      Adâlet; farîza, nâfile, misil, istikâmet, doğru tutmak, doğrultmak, işlerde orta yol; ifratın ve tefritin...
İdareciler için altın umdeler/4
    7. Şahsı ve çevresi ile birlikte; akılları öfkelerine galip, şefkatli ve merhametli davranan, dosta-düşmana karşı âdil, israftan sakınan, gerekli olan masraftan da sakınmayan, övgülere aldanmayan; değerli, seviyeli tenkit ve...
İdareciler için altın umdeler/3
     6. Daima değişen değil, daima gelişen kâmil bir idareci olmak için; ilim ve irfandan disiplinli bir şekilde istifade için, dün ve bu gün olarak lehinde ve aleyhinde olanı tanımalı      Her gün ilerlemek için,...
İdareciler için altın umdeler/2
3. Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmanın gereği, mes'ûl olduğu her işde, kendi üst kadrosu ile önce, ideal ile realite gözetilerek plan ve program yapmalı       En büyük idareciden en alt idareciye kadar herkesin önceden...
İdareciler için altın umdeler/1
Umde: 1. Dayanılacak, güvenilecek şey, kimse, yer; dayak, dayanak, destek. 2. İlke, prensip. 3. Herkesin güvendiği, itimadı olan kimse. Mesela İmam Gazâlî için Umdetü'l-İslâm denmiştir. (Devellioğlu Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik...
Öğretirken şefkatle muamele etmek
 Enes b. Mâlik (r.a.) şöyle demiştir:      Bir defasında biz mescidde Rasûlullah (s.a.s.) ile birlikte bulunuyorduk. Ansızın bir bedevî çıkageldi ve mescidin içine bevletmeye kalkıştı. Bunun üzerine Rasûlullah'ın...
İslam'da cihad-4
7. Savaşı Temennî Etmemesi:      Hz. Peygamber (s.a.s.) savaşı temennî etmemiş ve Ashabına şöyle buyurmuştur:      'Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin; ama onlarla karşılaştığınız zaman da sabredin!”...
İslam'da Cihad-3
   5. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Cihad Dönemleri:      Hz. Peygamber (s.a.s.), bütün hayatı cihad olarak değerlendirmiştir. Cihad, Hakkı hâkim kılma gayreti olduğuna göre, elbette bütün hayatında da Hakkı hâkim...
İslam'da Cihad-2
3. İslâm'da Savaşın Hükmü:      İslâm'da savaş, gaye olmayıp İslâm'ı, Hakkı, haklıyı hâkim kılma gayesine bir vasıtadır. Buna göre savaş;      a. Bazen zarûret olur. Nefis müdâfaası gibi....
İslam'da Cihad-1
 1. Cihadın Tarifi:      a. Lügat Manası: Cihad, cehd kökünden gelir. Bir konuda ciddi olmak, mübalağa etmek, takatin sonunu harcamak manasınadır. (Sa'dî Ebû Ceyb, el-Kâmûsu'l-Fıkhî, s. 70-71.)      b....
Dedikoduları araştırıp gerçeklere uymak
 1. Her duyulana hemen inanmamak, belki araştırmak ve sorumlu olanı da dinlemek      Bu konularda Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:      'Kişinin her duyduğunu söylemesi (veya nakletmesi) kişiye yalan...
Gaflet yerine hizmetin içinde bulunmak
 1. Netice itibariyle hıyanet ile gafleti aynı görüp gâfil olmamaya dikkat etmek      Hâin, depoyu yani depodaki silahları düşmana teslim ediyor; gâfil ise uyuyor, düşman gelip depoyu götürüyor. İşte bu sebeple netice...
Niçin değil, şöyle böyle
 1. Niçin sorusu mahiyetini öğrenmek için olmalı, sorgulamak için olmamalı      İnsaf sahibi insan, bilmek için sorar, mahiyetini öğrenince doğru ve isabetli olana teslim olur. Şu âyet-i kerîmelerde meleklerin istifsâr/mahiyetinin...
Siz değil biz;
 1. Bu davaya inanan siz dememeli, biz demelidir.  Ancak muhatap ve sorumlu kişiye siz der; ama inanmışlık olarak aynı davanın adamı olarak daima biz denmesi gerekir. Zira siz demek ayrışmaya ve cepheleşmeye götürür.      'Dostun...
Tenkit değil teklif
1. Konumumuzun farkına varmak      Bütün dünya bizimle savaş halinde iken tenkidin zamanı değil teklifin zamanıdır.  Yanlışı görmemek ve yanlışa rıza göstermek manasında değil. Uzaklaşacak ve uzaklaştıracak en küçük...
Başarılı insanın çalışma alışkanlığı
 1. Düzenli çalışmak      Planlı ve programlı çalışmak, işi tam ve sağlam yapmak düzenli çalışmaktır.  Zamanı verimli kullanmak da düzenli çalışmanın gereğidir.      Mümin de ne yapsa, tam yapmalı,...
Başarının şartları
 1. Başarının şartlarını bilmek, başarmayı istemek, başaracağına inanmak, şartlarını elde etmeye cesaret etmek      'Güleryüz, tatlı dil ve sır saklamak, başarının temel prensiplerindendir.” II, Abdülhamid...
Ulvi gayeyi kazanmak nasıl olur? -3
 5. Ekip yetiştirmek ve geriye ekip bırakmak.       En büyük lider Hz. Peygamber'in (s.a.s.) yetiştirdiği gibi ilim ve irfan sahibi âlimler, Allah'ın lütfu ile kalplerin fethine memur mürşidler, ülkeleri yönetecek...
Ulvi gayeyi kazanmak nasıl olur? -2
2. Anlayış, davranış, ahlâk ve kurum birlikteliği kurmak.       Anlayış birlikteliği için kültür birlikteliğine ermek, davranış birlikteliği için alınan prensip kararlarına uymak, ahlâk birlikteliği için ahlâk güzelliğine...
Ulvi gayeyi kazanmak nasıl olur? -1
Ulvî gâye, anlayışa ve davranışa yansıyorsa, güzel ahlak sahibi olmaya sevk ediyorsa, âlemin derdini kendi derdi haline getiriyorsa, özetle en üstün insan olan Hz. Peygamber'in (s.a.s.) davasını dava ediniyorsa işte o kimsenin gayesi ulvîdir...
Ulvi gaye
 Ulvî gaye, insandan üstün ve aşkın, dünya ve âhiretten üstün, dünyayı ve cenneti insana hizmetçi kılan Allah'ın rızasını kazanmaktır.      Gâyesi ulvî yani gâyesi yüce olanın değer hükümleri de yüce olur,...
İyi adam-5
     8. Mutluluğu almada değil vermede arayan, Âhiretteki ebedî mutluluğu da dünya ve dünyalık şeyleri feda etmede arayan      Allah Teâlâ, ne kadar merhametli! İnsanlığa sonluyu verip sonsuzu kazanma, faniyi verip...