İbrahim Halil ER
İbrahim Halil ER
1968 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesinde doğdu. Medine İslam Üniversitesi Arap Dil bölümü ile Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Ankara ilahiyat fakültesinde Hadis alanında doktora yapmaktadır. Babasından klasik medrese eğitimini okuyup ilmi ve ameli icazet aldı. Milli Eğitim, dershane ve özel okullarda öğretmenlik yaptı. Milli Gazete’de köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli dergilerde yazılar yazdı. Araştırma ve makaleleri yayınlandı. Radyo Hedef’te program yaptı. Ankara’da eğitim ve yayın çalışmalarını sürdüren yazar, evli ve iki çocuk babasıdır. Yazarın yayınlanmış eserleri; 1. Cennet Doğuda Bir Yerdedir. (Doğuştan Günümüze Haçlı Seferleri): Elips Yayınları 2. Peygamberimizin Eğitim Metodu: Öğder Yayınları 3. İslam’da Siyasal Düşüncenin Doğuşu. Soru Yayınları 4. İslam Medeniyetinin Doğuşu Soru Yayınları 5. Çanakkale’ye Can Verenler MGV Yayınları 6. Bilinmeyen Çanakkale tas der yayınları 7. Ümmetin Yeniden Dirilişi Çanakkale 8. Son Osmanlı Alimi Muhammed Emin Er medd yayınları 9. Bir İhtilal Günü (Öyküler) Soru Yayınları 10. Üniversiteye Hazırlık Tarih Kitabı 11. KPSS Hazırlık Tarih Basılacak Olanlar 1. İstiklal Marşı ve Akif 2. Asım’ın Nesli (Tiyatro) 3. Selahaddin Eyyubi (Tiyatro) 4. Çocuklar İçin Resimli Osmanlı Padişahları (on kitap) 5. Mekke’nin Fethi 6. Eğitim Tarihimiz (3 Cilt) 7. Kur’an’da Eğitim Metodu
Yazarın Makaleleri
Çocukların eğitimi mi?
Eğitim sezonunun açıldığı bu günlerde gerçekte kimlerin eğitilmesi gereklidir sorusu takılıyor aklıma? Çocukların mı? Büyüklerin mi? Ya da dünün çocukları olan ve bu eğitim sisteminde yetişen/yetişmeyen/imal edilen büyüklerin eğitiminde...
Eğitim sorunlarımız
Ders Kitapları Bugün devlet birçok ders kitabı yazıyor ve bunları da öğrencilere parasız dağıtıyor. Bence bunların hepsi gereksiz masraf. Devlet, sadece öğretmenlere kitap yazıp ücretsiz dağıtsın. Öğrenciye de kitap vermesin... Öğrenciye...
Bedevilikten kurtuluş
Bedevilikten kasıt köyde oturan veya şehirde oturan değildir. Bedevilik bir kültürdür, yani kaba, görgüsüz ve sanattan kopuk, zevksizlik, gösteriş meraklılığı, sonradan görme, üstünlüğü eşyada veya sahip olduğu servette sanan ve bunu...
Müslümanların Birliği İçin Hilafet Düşüncesinden Yararlanma
Kronolojik olarak takip edildiği zaman 'Osmanlı halifeliği” veya Osmanlı padişahlarının aynı zamanda halife oldukları meselesi üzerindeki vurgularla ancak 18. yüzyılda karşılaşabiliyoruz. Çünkü devletin ve iktidarın yeni şartlar...
Halifeliğin Kureyşiliği ve Osmanlılar-2
Hazir Halifeliğin Kureyşiliği ve Osmanlılar-2 Günümüzdeki bazı tarihçiler ise Osmanlı sultanlarının aslında Peygamber soyundan geldiklerini yani Seyyid olduklarını ispatlamaya ve dolayısıyla hilafetin Kureyşiliği hadisinin de bu durumda...
Kurbanlar
Kurban Bayramı'nın yaklaşmış olmasından dolayı bana kurbanla ilgili birçok soru gelmeye başladı. Ben de soruları derleyerek kurbanla ilgili bir yazı hazırlamış oldum. Umarım ki soru soranların sorularına da cevap teşkil etmiş olur....
Halifeliğin Kureyşiliği ve Osmanlılar-1
Osmanlı padişahlarının aynı zamanda halife olmaları, ümmet için bir nimet olmuştur. Çünkü onları koruyup kollayacak, emperyal saldırılar karşısında müdafaa edecek bir devlet olmuş oldu. Bugün ümmetin en büyük sıkıntısı halifemizin...
Yeni sistem için birkaç söz
Öncelikle bürokrasiyi ve gereksiz bazı kurumları kaldırmalıyız. Örneğin 30 küsür merkez ilçesi olan İstanbul 20 küsür ilçesi olan Ankara gibi büyük şehir olan illerde her merkez ilçeye bir ilçe müdürlüğünün kurulması israf değil...
Hilafetin Osmanlılara Geçişi
Halifeliğin Osmanlılara geçişi konusundaki yaygın görüş Yavuz Sultan Selim'in 1517 yılındaki Ridaniye seferiyle yani Mısır'ı Memluklerden almasıyla Osmanlılara geçtiğidir. Bilindiği gibi 1258 yılında Moğol istilâsıyla Bağdat...
Yalnızlık
Müslümanlar arasında da yalnızlığın ve anlaşılamamanın yaygınlaştığını müşahede ediyorum. Evli insanlar bile birbirlerini dinlemiyor ve gittikçe birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Yalnızlık paylaşıldıkça azalır ama kimse kimsenin yalnızlığını...
Mezhepler Tarihi - 9
Günahkar birisinin Müslüman olamayacağı. Bu haricilerin görüşüdür. Günahkar birisi günahı kadar ceza çeker ve tekrar cennete gider. Günah işlese de Müslümandır. Bu Müricienin görüşüdür. (Bu aynı zamanda daha sonra ehl-i sünnetin...
Mezhepler tarihi - 8
1. Nakil sabit, akıl değişkendir, 2. Nakil hatadan korunmuşken, akıl hatadan korunmuş değildir. 4. İlham, Keşf, Rüya: Ehl-i Sünnette bu yolla elde edilen bilgiler geçerli değildir, delil olarak kabul edilmezler. Bunu gören alim birisiyse şeytani...
Mezhepler tarihi - 7
26:108 - 'Gelin artık, Allah'tan korkun ve bana itaat edin.” 26:110 - 'Gelin, artık, Allah'tan korkun ve bana itaat edin.” 26:126 - 'Gelin artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.” 26:131 - 'Artık Allah'tan...
Mezhepler Tarihi - 6
4:59 - Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygambere de itaat edin ve sizden olan emir sahibine de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve...
Mezhepler Tarihi - 5
Sünnet: Resulullaha uymamızın gerekli gerekli olduğunu vurgulayan ayetler şunlardır: Haşr 59/7 Allah'ın (fethedilen) ülkeler halkından Peygamberine verdiği ganimetler Allah Peygamber yakınları yetimler yoksullar ve yolda kalmışlar içindir....
Mezhepler Tarihi - 4
Her Mükellefin Akideden Bilmesi Vacip Olan Miktar.Alimler, akaid konusunda her Müslüman'ın ne kadar bilgiyle sorumlu olduğu konusunda iki görüş ortaya koymuşlardır. Her mükellefin Peygamberin getirdiklerine genel ve öz olarak inanması farzdır....
Mezhepler Tarihi-3
Ehli sünnet imamlarından bir diğeri de Ebû Mansur Mu-hammed b. Muhammed b. Matamûd el-Mâtürîdî (H. 280/336)'dir.  Ehli bidaatla tartışmalara girişmiştir. İmam_ı Maturudi Hanefi Mezhebine mensup olup, İmam-ı Ebu Hanife'nin fıkhı...
Mezhepler Tarihi-2 (Akaid Konusunda Eserler ve Alimler)
1- Hasan el-Basri (öl:110/728) eserleri; - Tefsirul Kuran, Kirae. Risaletun fil Kader. Fedailul Mekke. Feraid, Risaletün fil Tekalif, Şurutul İmame, Vasiye, İstiğfaratül Munekkizetü Minennar, Esmaul İdrisiyye, Risale, Hutbe, Ehadisul Muteferrike...
Mezhepler Tarihi-1 (Kelam ve Mezheplerin Ortaya Çıkışı)
Kelam Denilmesinin Nedeni: Bu konuda çeşitli görüşler şunlardır: Birinci asırda ihtilaf edilen konuların başında Allah'ın kelamı (ezeli mi- mahluk mu) konusudur. Bu ilim amele dayanmayıp daha çok akideye dayanması yani söze dayanmasından...
İçtihat ve Müçtehit -4
Bazı sorular: Soru: Hocam sahih hadisin mezhepteki hükme ters olması durumunda kişi ne yapmalıdır? Cevap: Bütün bunlar âlimler için geçerli kurallardır. Yani aslında içtihat kapısı kapanmadı. İhtiyaç duyuldukça kullanılabilir. Hadisle...
İçtihat ve Müçtehit-3
Sahabîler Devrinde İçtihat Sahabîlerin bilginleri içtihat hususunda bir metot ortaya koydular; onlar, yeni bir hâdise karşısında ihtilâfa düşerlerse Kur›an›a başvuruyorlar, bu meseleyi açıklayan bir âyet bulurlarsa onun üzerinde birleşiyorlardı....
İçtihat ve Müçtehit - 2
Müçtehitlerin Dereceleri Şeriatta Müçtehitler: Bunlar mutlak müçtehitler olup mezhep sahibidirler. Onlar, meseleleri çözmek için kendilerine göre bir metot oluşturmuş ve içtihatlarını buna göre vermişlerdir. Hanefilerin Yaptığı Taksime...
İçtihat ve Müçtehit - 1
İçtihat Nedir? Arapça kökenli bir kelime olup, bir şeyi elde etmek için gayret etmek, çabalamak demektir. Buradaki anlamı ise müçtehidin karşılaştığı sorunu çözmek için gayret etmesi ve bu çabası sonucu ulaştığı bilgidir. Fıkıh...
Mezhepler ve fırkalar tarihi - 7
FIRKA KAVRAMI Fırka; grup, parti ve mezhep anlamına gelmektedir. Hz. Muâviye anlatıyor: 'Resulûllah (bir gün) aramızda doğrulup buyurdular ki: Haberiniz olsun! Sizden önce Ehl-i Kitap, yetmiş iki millete (dine) bölündüler. Bu ümmet ise...