Hatme-i Hacegan ve zikir meclislerinin fazileti

Nakşibendî tarikatında toplu halde yapılan, hatme imamı ve cemaatten müteşekkil bir zikir şeklidir. Kapalı bir alanda ve sadece tarikat adabını yerine getirenler tarafından yapılmaktadır. Hatme Nakşibendî tarikatının en önemli esaslarından biridir.

Hatme-i Hacegan ve zikir meclislerinin fazileti

Nakşibendî tarikatında toplu halde yapılan, hatme imamı ve cemaatten müteşekkil bir zikir şeklidir. Kapalı bir alanda ve sadece tarikat adabını yerine getirenler tarafından yapılmaktadır. Hatme Nakşibendî tarikatının en önemli esaslarından biridir.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 22:21

Zikir, “anmak, hatırlamak, yâdetmek, gaflet ve unutma halinde bulunmamak, namaz kılmak ve dua etmek” manalarına gelir.

Sûfîlerin ıstılahında ise, “Allah’ı belirli cümleler veya kelimelerle anmak” demektir. Zikir, yüce Allah’ın bilinen güzel isimleri ve tevhid kelimesi yani “lâ ilâhe illallah” ile yapılır.

Zikir Hak yolcusunun en önemli amelidir. Bu yüzden tasavvuf terbiyesinin ana hedefi, kalbi uyandırmak ve yüce Allah’a bağlamaktır. Bütün mesele kalbin uyanmasıdır. Kalbi uyanmayan bir kimse taklitten bir türlü kurtulamaz. İbadetin gerçek tadını alamaz. İlâhî emirlerdeki hikmeti ve inceliği kavrayamaz.

"HATME-İ HACEGAN - ŞEYH ÖMER FARUK HAZRETLERİ

HATMENİN FAZİLETİ 

"Emirle yapılan zikir ve amellerde hem sevap hem feyiz hem himmet hem de zahir ve batın nimetlerin tamamı vardır." 

"Hatme, sohbet ve rabıtanın aletidir." 
"İhlas ile bu kapıyı bekleyene eşhedü billah o kapı bir gün açılacaktır"
(Piri Sami Hz.)

Abdürrahim Reyhan Hz.leri buyurdular ki: 

"Benim ilmim yok, amelim yok ama ne buldumsa hatmede buldum." 
"Hatme ye gelmeyen ben tarikatlıyım demesin kendini de bizi de kandırmasın." 
"Eğer hatme nin nimeti zahir olsa, bu nimeti elde etmek için devletler birbirleriyle harp ederlerdi.'' 


Yine sofrada yemek yerken şöyle buyurdu 
"Vallahi billahi şu yediğimiz nimet hakkı için söylüyorum. Hz. Adem'den kıyamete kadar ömrünüz olsa, her gününüz oruç ile geçse, her gece sabaha kadar namaz kılsanız bir tek hatmenin faziletine ulaşamazsınız. Yalnız farz ibadetler hariç." 

"Hatmeye gittiğiniz zaman siyasetten, ticaretten, şundan bundan konuşmayınız.''

"Bir mürit bir hatmenin sevabının karşılığını görse daha ibadet yapmaz. Bu bana ve yedi ceddime yeter derdi." 
"Bir küçük hatmede 333, büyük hatmede ise 360 Kur'anı Kerim hatim sevabı vardır. Bir hatimin sevabının ne kadar olduğunu Allah bilir. Kur'an'ın bir tek harfinin bile sevabı sonsuzdur. Demek ki bir hatmenin sevabının nihayeti yoktur." 

"İnsan, küçük çocuklar gibi gündüz dışarıda oynar, üstü başı çamur olur. Akşam eve gelince annesi onu yıkar, temizler. Hatme de aynen böyledir. Gündüz yaptığımız günahlardan kirleniyoruz. Akşam banyoda hatme yapıp temizleniyoruz." 

- Hatme meclisi, zikir meclisidir. Hz. Peygamber SAV zikir meclislerini cennet bahçelerine benzetiyor: "Cennet bahçelerine girip meyvelerinden yiyiniz." 

Cennet bahçeleri nerelerdedir ey Allah'ın Resulü? diye sordular. Buyurdu ki: "Oralar zikir halkalarıdır/'Demek ki zikir meclisi olan yer aynı zamanda cennet bahçesidir. Cennet bahçelerinde neler var düşününüz. 

- Hatmede yapılan dualar makbuldür. Hatmede silsile okunur. İsmi okunan ervah oraya teşrif eder. Yani bütün silsile orada. Orası olur evliya meclisi. Bizi duamıza O Zatlar da amin der.Allah da onların duaya amin demesini kabul eder. Onların duası geri dönmez. Onun için hatmede yapılan dualar kabul olur. 

- Hatmede okunan salâvat, sure ve dualar arzdan ve semadan gelen belaya karşı dururlar Onun için hatme belayı def eder veya en aza indirir. Bundan dolayı hatme bir şehrin manevi bekçisidir. Hatmeye gelenin sadece kendisine değil, bütün şehir halkına faydası vardır. 

- Hatmede okunan sureler ve salâvatlar silsileye hibe edilir. Yani onlara verilen manevi bir hediyedir. Oraya teşrif eden Evliyaullah da oradakilere hediye getirirler. Bu hediyeler maddi değil manevidir. Dünya değil,ahret nimetidir. Ahiretin en küçük nimeti, dünyanın en büyük nimetinden büyüktür. 

-Hatmede en büyük kalp ameliyatları yapılır. Silsile meşayihi ve rabıta, büyük manevi operatör doktorlar gibidir.İnsanda bulunan kötü ahlaklar bu kalp ameliyatı ile alınır.Yerine iyi huylar verilir. Nasıl ki Cebrail AS, Hz. Peygamber SAV’i ameliyat etti, kalbini zemzem suyu ile yıkadı ise hatmede de Evliyaullah müritlerinin kalbini ameliyat eder, temizler. İnsanların en efdali olan Hz. Peygamber SAV için buna gerek duyulduysa bizim için de bu elbette daha gereklidir. 

-Hatmede silsile okununca gelen ervah orada bulunanlara ve ortaya konan suya nazar ederler. Okunan Esma o suya da okunmuş olur.O su ihlas ile hangi niyetle içilirse aynen şifadır. 
-Mürit hiçbir ameli sevap için işlemez. Sadece Allah rızası gözetir. Hatmeye gelen sevap için gelmez."Bu bir emirdir, büyüklerimizin emridir/'diye gelir. Maddi manevi hiçbir şey beklemez. 

-Abdürrahim Reyhan Hz.leri buyurdular ki: 
"Hatme, teveccüh birdir. Büyük hatme küçük hatmeye göre nasılsa, teveccüh de büyük hatmeye göre aynıdır.'' 
T
eveccüh için buyurdular ki: "Bir milyar zararınız olsa,o zararı göze al teveccühe gel. Cenazen mi var, teveccühe gel sonra git cenazeni kaldır. Hatmeyi de buna göre kıyas et!'' 

-Hatmede ihvan birbirini görür, halini hatırını sorar. Derdinden bilir. İhvanın ihvanı görmesi mürşidini görmesi gibidir. Hatme buna vesiledir. 

-Evliyaullah ismi anıldığı yerde hazırdır. Allah'ın anıldığı yerde feyiz ve nur vardır. 

-Rabıta Allah'ın Esma nurudur. O nurun olduğu yerde şeytan olmaz. Şeytan olmazsa orada vesvese olmaz. Vesvesesiz ibadet elbette daha makbul ve faziletlidir. 


Cenabı Allah buyuruyor ki: "İki kişi Allah için bir araya gelirlerse üçüncüsü biz oluruz, üç kişi bir araya gelirlerse dördüncüsü biz oluruz ila ahir. Yüz kişi bir araya gelirlerse yüz birincisi biz oluruz."Hatme Allah için bir araya gelinen bir meclistir. 

-Zikir için halka olunduğu zaman arzın ve sema vatın kapıları açılır. Bütün mahlûkat zikre başlar. 

-Hatmeye gelenlerin niyet ve rabıtaları ve fikirleri bir olursa orası gerçek bir zikir meclisi olur, maksat daha çabuk hasıl olur. 

-Tarikata girmemiş fakat inanan ve evliyaullahı sevenlere 'muhib' denir. Hatmede bulunanlar için ne sevap ne kar varsa muhib için de aynen vardır. Ayrıca hatmenin sonunda yapılan dua da muhiblere ve bütün tarikat mensuplarına da hibe edilir. Dünyanın neresinde bir hatme okunsa ona bütün ihvan ortaktır. Mesela bir günde dünyada on bin hatme okunsa bir mürit sanki bir günde on bin hatme okumuş gibidir. 

-Hatmeye gelmemek şunlardan olur insanın işi, gücü veya mazereti vardır.(Cenaze, düğün, hastalık, yolculuk, misafir vb.) Gelmek ister ama gelemez. Bunlar da hatmeye gelmiş sayılır. Hatmeye gelenler gibi nimet alırlar. 

Eğer insan nefsine uyar, tembellik eder mazeretsiz olarak gelmez ise hatmenin nimetinden mahrum olur.Muhabbeti azalır.Ya da gelmeme sebebi olarak, orada olan birini veya bir şeyi mazeret gösterip gemlemezlik ederse işte bu felakettir. 

Efendi Hz.leri buyurdu ki: "Bu kibirden başka ne olabilir, vah vah vah."

BÜYÜK HATME-İ HACEGAN DUASININ MANASI

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Tüm övgüler âlemlerin rabbi olan Allah’a aittir. Salat (rahmet, nimet ve mutluluk) ve selam (kötülüklerden güvende olma) Hz. Muhammed’e ve o’nun al ve ashabına olsun.

Ey Allah’ım

Ey (kapalı) kapıları açan, ey sebeplerin yaratıcısı, ey gönülleri ve gözleri istediği gibi çevirebilen (değiştirebilen). Ey şaşırmışların yol göstericisi ve kılavuzu, ey darda kalanların yardımcısı, bana yardım et, sana dayandım ey âlemlerin (tüm varlıkların) sahibi. Bütün işlerimi Allah’a havale ediyorum.
Allah kullarını görendir. Güç ve kudret yüce ve büyük Allah iledir.

İSTİĞFAR

Fatiha-ı şerife ( 7 defa)

Salavat-ı şerife (100 defa)

İhlas-ı şerif (100 defa)

Havkala-ı şerife
Fatiha-ı şerife ( 7 defa)

Salavat-ı şerife (100 defa)

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

güzel övgüler âlemlerin sahibi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam önderimiz olan seçkin insan, ilahi mesajı tüm insanlara ve cinlere ulaşmakla görevlendirilen Hz. Muhammed’e olsun.
Ey yüce Rabbimiz tüm güzel övgüler sana layıktır; zatının yüceliğine yaraşan ve hükümdarlığının azamet ve ihtişamına uygun tüm güzel övgüler senin olsun. Sen ki mükemmelsin, eksiksizsin. Ben bu aczim ve güçsüzlüğümle, senin kendini güzel övgülerle övdüğün gibi övemem, Sen hangi güzel sözlerle kendini övmüşsen o övgüler sana olsun. ^

Ey Rabbimiz! Bu okuduğumuz şerefli ve büyük hatmenin sevabı gibi sevabı -kabulünden sonra Peygamberler güneşinin yüce şanı, nebilerin kameri ve kâinata merhamet olarak gönderilmiş olan önderimiz ve liderimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın ruhaniyetine ulaştır. O ki, ümmi, Arabi, kureyşi, zemzemi, mekki, medeni, abtahi ve tihamidir. Allah’ın Salat ve selamı sonsuza dek her vakit ve her an
ona olsun. Amin. O’nun aile efradına, ashabına, temiz ve iyi olan zevcelerine, soyuna ve ehl-i beytine de salat ve selam olsun. Onların onurlu yüce hatırı için bizlere de olsun. Bütün nebilerin ve resullerin ruhlarına da salat ve selam olsun. Özellikle şefkatli yol arkadaşı, imamların en faziletlisi, Resulullahın halifesi, müminlerin önderi, sığındıkları mağaradaki yol arkadaşı, Hazret-i imam Ebubekir es-Sıddık’ın Ruhaniyetine de okuduklarımızın sevabı hediye olsun. Allah ondan ve onun yüce makamının hatırı için bizlerden razı olsun. ( Medet ser çeşme-i sıdku sefa)

Bütün sadâtın, Meşaih-i Kiramın, Halifelerin, Müridlerin, bu yüce Nakşibendî tarikatını seven, bağlı olan ve diğer tarikatlara inanan herkesten Allah razı olsun, özellikle Kadiri, Kübrevi, Sühreverdi, Çeşti ve Rufai tarikatının Şeyh ve müntesiplerinden Allah razı olsun. Yüce Allah bu şanlı toplulukların sırlarını (kalplerini, iç dünyalarındaki letaifi) arındırsın, takdis etsin. Ve nurlarını, kutsi nefeslerini, feyiz ve keşiflerini alemlere yaydığı gibi bize de ulaştırsın. Okuduklarımızın sevabını hediye olarak dinin, hak ve hakikatin güzelliği kesintisiz feyiz ve nur sahibi, Şeyh Muhammed Bahauddin el-Uveysi el-Buhari, Şah-ı Nakşibendi (k.s) lakabıyla tanınmış zatın ruhaniyetine de ulaştır ey Rabbim.

Rabbani kutup, ikinci bin yılın müceddidi (ıslahatçısı) Şeyh Ahmed el-faruki esserhindiye de okuduklarımızın sevabını hediye olarak ulaştır.(k.s). irşat dairesinin kutbu (merkez noktası ve dayanağı), Ebdal ve evtadların yöneldiği zat, tüm insanlar ve cinlerin Gavsı, Hazreti Mevlana Şeyh Halid-i Zul'cenaheynin (k.s) ruhaniyetine de hediye olsun. Tarikatın piri, sırların ve hakikatlerin menbaı, beşeri zaaf ve engelleri aşmış, Gavs, işrad, ıslahat ve doğru yolun bayrağı, - Gerçekten de seyda (üstad) olan yüzü ay gibi aydınlık olan Şeyh Muhammed Said Seyda el-Cezeri’ nin (k.s) ruhaniyetine de hediye olsun.

Tövbekar genç, salik, gençliğini malik Rabbinin hizmetinde tüketen, Allah tarafından korunmuş nur, kırık ve kederli gönüllerin tesellisi ve sevindiricisi, Allah’ın zikriyle mütehalli (kendini süsleyen), masivadan mütehalli (Allah’ın dışındaki her şeyi kalbinden çıkarmış, yalnız O’nun zikriyle meşgul olan) el-Macid, Hazreti Üstad Şeyh Muhammed Nurullah (k.s) el-mürşid’in ruhaniyetine de hediye olsun.

Takva sahibi ve yaratılışı temiz, güzel ve harika bir ahlaka sahip olan Şeyh Ömer Faruk el-Cezeri’nin (k.s.) ruhaniyetine de okuduklarımızın sevabını hediye olarak ulaştır.

Ey Rabbimiz! Okuduğumuz dualar ve hatmenin sevabı kadar sevabı hepsinin amel sayfalarına yaz, o’nunla hepsinin derecesini yükselt, hepsinin feyz ve bereketini bize nasip eyle, onların kerametlerinin bereketinden bizi mahrum eyleme. A’la-ı illiyyinde hepsinin makamını yücelt. Bizleri hoşnutluğunu kazanmaya muvaffak et. Emirlerine uymayı, yasaklarından sakınmayı bize nasip eyle. Seyr u sulükünü tamamlamış olan sadat-ı kiramın bereketiyle, sende fani olduktan sonra, seninle baki olmayı bize nasip eyle.

Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışlamayı ve hatalarımızı telafi etmeyi bize ihsan eyle. Veli dostlarını sevmek vasıtasıyla sana olan muhabbete bizi yönlendir.

Amelimizle ve adaletinle bize muamele yapma, fazlın, cömertliğin, keremin ve ihsanınla bize muamele yap.

Ey İlahımız! Güzel bir akıbeti bize bağışla, ömrümüzün sonlarını bize huzur ve selametle geçirmeyi kısmet kıl. Bize sağlık af ve afiyet ver. Tövbemizi kabul et.

Sahibimiz sensin ey âlemlerin rabbi!

Ey Rabbimiz! Hazret-i Mevlana ve halifelerini en iyi şekilde mükâfatlandır.

Onların ihsan makamının derecesini, onlara olan ikramını ve onların derecelerini arttır. Sünneti, şeriatı, tarikatı ve dini onlarla ihya eyle. Onlara olan bağlılığımızı, sevgimizi, şevk ve iştiyakımızı gün be gün daha da arttır. Ey sahibimiz olan âlemlerin rabbi!

Ey Allah’ım! Hazreti Muhammed’in ümmetine salat getir (onlara nimetlerini ver ve mutlu kıl). Bütün korkulardan ve büyük sıkıntılardan o salavatın bereketiyle onları kurtar. Bütün ihtiyaçlarını onun hatırı için karşıla, günahlarımızın kirinden bizi temizle, onun vesilesiyle derecelerimizi yükselt, onun bereketiyle “sağken ve ölümümüzden sonra tüm hayırları kapsayan en uzak ulaşılmaz hedeflerimize bizi kavuştur.

Allah’ım Hz. Muhammed'in ümmetini ıslah et, selamete kavuştur ve dertlerine, sıkıntılarına derman ol, onları affet, onlara merhamet et.

Allah’ım bize doğru yolu göster. Hükümet ve idarecilerimize de doğru yolu göster. Onları hayırlara yönelt, onları ıslah et, bizi kafir milletlere karşı muzaffer eyle. Bizi, yaşayan ve vefat eden mümin erkek ve kadınları bağışla ey rabbimiz.

Önderimiz Hz. Muhammed’e ve aline salat ve selam et…

İzzet ve kudret sahibi olan Rabbin, başkalarının yanlış nitelendirmelerinden uzaktır. O mükemmel birisidir. Peygamberlere selam olsun. Alemlerin rabbi olan Allah’a hamd olsun.

AŞRI ŞERİF OKUNUR

Yaratıcımız ve yüce büyük rabbimiz doğru söyledi. Arabi ve cömert olan resulü de onun emrini bize tebliğ etti. Biz de ona inananlarız ve tasdik edicileriz. Ve ona şahitlik ederiz.

Ey Rabbimiz! Bizden (bu geceki hatmemizi ve dualarımızı) kabul et. Sen her şeyi duyan ve her şeyi bilensin. Bizi bağışla. Tövbelerimizi kabul eden merhamet sahibi bir zatsın. Seyyidimiz Hz. Muhammed’e ve aile efradına (aline) salat ve selam getir. Sen mükemmel birisin ve eksiklerden uzaksın. İzzet ve kudret sahibisin. Sana (bazılarının) yakıştırdıkları yanlış vasıflardan berisin.

Peygamberlere selam olsun. Alemlerin rabbine hamd olsun. Ruhumuzun feda olduğu büyüğümüz ve önderimiz Hz Muhammed’e salat olsun. (iyilere) müjdeleyici ve (kötülere) korkutucu olan önderimiz ve büyüğümüz Hz. Muhammed’e salat
olsun.

Aydınlatıcı ışık kaynağı büyüğümüz ve önderimiz Hz. Muhammed’e salat olsun.

EL- FATİHA…

Allah’ım! Bu topluluğumuzu, günahlardan bağışlanmış, amelleri kabul edilmiş, çabaları iyilikle anılmış (uhrevi bir) ticaret olan (bu geceki ibadetlerimizde) zarara uğramış olanlar olarak, tövbeleri halis ve makbul, kalpleri rızanla mesrur olanlar olarak ayır.

Allah fazi ve keremiyle hepimizden kabul eylesin.

Allahumme salli ve selim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmain. Velhamdülillahirabbilalemin.
Haberin Kapısı

Son Güncelleme: 17.08.2018 20:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Yorum yazarak Haberin Kapısı Kurallarını kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz demektir. Yazılan yorumlardan Haberin kapısı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.