Hayırlı Ölümün Alametleri

Ölüm Mukadderdir. Ölüme hazır mıyız? Ölüm esnasında ne yapmalıyız? Kimler şehit olarak ölür? Ölüm döşeğinde ki hastaya nasıl telkin vermek lazım? Ölüm esnasında alnının terlemesi ve şehadet kelimesi v.b soruların hadislerle cevabını bulacaksınız.

İSLAM VE KÜLTÜR 23.03.2021, 23:45 26.03.2021, 01:22 Ramazan Peri
Hayırlı Ölümün Alametleri

Ölüm döşeğindeki hastanın yanında hayır konuşmak ve ona telkin vermek

“ ... Peygamber s.a.v şöyle buyurmuştur : Ölülerinize la ilahe illallah - demeyi - telkin ediniz. [ Her kimin ölüm esnasında söylediği son sözü la ilahe illallah olursa bir gün gelir cennete girecektir. Bundan önce ona her ne isabet ederse etsin. ] "

“ ... Yine Peygamber efendimiz s.a.v şöyle buyururdu : Her kim Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girer."

“ ... Bir başka hadiste de şöyle buyurulmaktadır : Her kim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ölürse, cennete girer."

Bu hadisleri Müslim Sahih'inde rivayet etmiş olup, birinci hadisteki (köşeli parantez içindeki fazlalık İbn Hibban 719 - Mevarid)'de ve el-Bezzar'da yer almaktadır.

“ ... Ummü Seleme r.anha dan. O şöyle demektedir : Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : Hastanın ya da ölenin yanında bulunduğunuz vakit hayır söyleyiniz. Çünkü şüphesiz melekler sizin söylediklerinize amin derler."

Hadisi Müslim ve Beyhaki (III, 384) ve başkaları rivayet etmişlerdir.

“ ... Enes r.a dan. Rasûlullah s.a.v ensardan hasta bir adamı ziyaret etti. Ona dayıcığım dedi. La ilahe illallah de. Adam ona ben dayımı, amcamı olurum dedi. Peygamber : hayır dayı diye buyurdu. Adam : La ilahe ilallah demek benim için hayırlı bir şey midir ? Peygamber s.a.v : Evet, diye buyurdu."

Hadisi İmam Ahmed : 3 / 152-154, 268 - Müslim'in şartına göre sahih bir senedle rivayet etmiştir.

Kişinin ölüm esnasında şehadet kelimesi getirmesi

“ ... Muaz r.a dan. Resulullah s.a.v buyurdular ki : Her kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer."

Bu hadisi Hakim ve başkaları hasen bir sened ile rivayet etmişlerdir.

“ ... Muaz r.a dan. Resulullah s.a.v buyurdular ki : Ölürken Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve benim Allah'ın Rasûlü olduğuma şehadet eden herbir kimse bunu yakîn ile inanan bir kalb ile söylemiş ise mutlaka Allah o kimseyi bağışlar."

Hadisi İbn Mace, Ahmed ve başkaları rivayet etmiş olup, İbn Hibban sahih olduğunu belirtmiştir. Ayrıca el - Albani : Silsiletu'l-Ahadiysi's-Sahiha : 2278 da.

“ ... Talha b. Ubeydullah r.a'dan dedi ki : Ömer, Talha b. Ubeydullah'ın ağır hasta olduğunu gördü. Ona : Ey filanın babası ne oldu sana ? Galiba senin amcanın hanımı sana kötülük yaptı ey filanın babası dedi. Talha hayır dedi [ ve Ebu Bekir'den övgü ile sözetti ]. Ancak ben Rasûlullah s.a.v’den bir hadis dinledim. Ona bu hadis hakkında o ölene kadar soru sormamı engelleyen tek husus buna güç yetirebileceğim - bir gün gelir sorabileceğim - düşüncesi idi. Ben onu şöyle buyururken dinlemiştim : Şüphesiz ki ben bir söz biliyorum ki ölümü sırasında bir kul onu söyleyecek olursa, mutlaka onun sebebiyle rengi parıldar ve Allah onun sıkıntısını açar. - Talha b. Ubeydullah - dedi ki : Bunun üzerine Ömer şöyle dedi : Ben onun hangi söz olduğunu biliyorum. Talha hangisidir ? diye sordu. Ömer dedi ki : Sen ölüm esnasında amcasına söylemesini emrettiği la ilahe illallah kelimesinden daha büyük bir söz biliyor musun ? Talha : Doğru söyledin odur. Allah'a yemin ederim odur dedi."

Hadisi İmam Ahmed : 1384 - İbn Hibban - Hakim : I, 350-351 de rivayet etmiş olup, Buhari ve Müslim'in şartına göre sahihtir, demektedir. Zehebi de bu hususta ona muvafakat etmiştir.

Kişinin ölürken alnının terlemesi

« ... Bureyde b. el-Hasib r.a şöyle demiştir : Horosan'da bulunduğu sırada hasta olan bir kardeşinin ziyaretine gitti. Ölmek üzere olduğunu gördü. Alnının da terlemekte olduğunu gördü. Bunun üzerine şöyle dedi : Allahu ekber ! Ben Rasûlullah s.a.v’i şöyle buyururken dinledim : Mü'minin ölümü alın teri ile olur."

Hadisi Ahmed (V, 357, 360)'da rivayet etmiş olup ifadeler ona aittir. Nesai (I, 259), Tirmizi (II, 128) -hasen olduğunu belirterek-; İbn Mace (I, 443-444), İbn Hibban (730), Hakim (I, 361), Tayalisi (808) ve el-Hilye adlı eserinde Ebu Nuaym (IX, 223) rivayet etmiş olup, Hakim de şöyle demiştir: Hadis Müslim'in şartına göre sahihtir. Zehebi de bu hususta ona muvafakat etmiştir.

Cuma’nın gecesi ya da gündüzünde vefat etmek.

« ... Peygamber s a v şöyle buyurmuştur : Cuma gündüz ya da cuma gece ölen her bir müslümanı muhakkak yüce Allah kabir fitnesinden - azabından - korur."

Ahmed (6582, 6646), el-Fesevi, el-Marife (II, 520)'de Abdullah b. Amr'dan iki rivayet yoluyla, Tirmizi iki rivayet yolundan birisinde rivayet etmişlerdir. Hadisin Enes'den, Cabir b. Abdullah'tan ve başkalarından gelen başka şahidleri de vardır. O halde bu hadis rivayet yollarının toplamı ile hasen ya da sahihtir....Tuhfetu'l-Ahvezi ile el-Mişkat :1367

Savaş meydanında şehid düşmek.

Şehidin Allah nezdinde altı tane özelliği vardır : Kanının ilk damlası ile birlikte ona mağfiret olunur. Cennetteki yerini görür, kabir azabından korunur, en büyük korkudan yana emin olur. Ona iman süsü giydirilir, huru'l-ıyn ile evlendirilir ve akrabalarından yetmiş kişi hakkında şefaatçi yapılır."

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır : Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar Rableri katında diridirler, rızıklanırlar. Allah'ın lütfundan ken­dilerine verdiği ile hepsi de sevinç içindedirler ve arkalarından henüz kendilerine katılamayanlara : 'Onlar için hiçbir korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir' diye müjdelemek isterler. Onlar Allah'tan bir nimet, bir lütuf ve Allah'ın mü'minlerin ecrini boşa çıkarmayacağı müjdesini de vermek isterler."

“ ... Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur : “ Borç hariç Allah şehidin her günahını bağışlar."

MÜSLİM : 6.C.1886.N

“ ... Resulullah s a v bir başka rivayette ise, " Allah yolunda öldürülmek borç hariç her şeye keffâret olur " buyurur.

MÜSLİM : 6.C.1886 / 120.N

“ .... Bir adam ey Allah'ın Rasûlü dedi. Mü'minler ne diye - şehid müstesna - kabirlerinde fitneye maruz kalırlar. Peygamber şöyle buyurdu : Onun - yani şehidin - başı üzerinde kılıçların parıltısı ona fitne olarak yeter."

Hadisi Nesai (I, 289) ve ondan el-Kasım es-Serakusti, Garibu'l-Hadis (II, 165/1)'de rivayet etmiş olup, senedi de sahihtir. El -Albani : K.cenaiz

Şehidliği arzu eden, yatağında da ölse şehid’tir

Bu hususta bilinmesi gereken diğer bir güzellik de : Kalbinden ihlas ile şehid olmayı arzu eden bir kimsenin savaş alanında şehid düşmesi nasib olmasa dahi şehid sayılır... Bunun delili ise :

“ ... Ebu Hureyre r.a dan. Peygamber s.a.v’in şu buyruğudur : Her kim samimi olarak Allah'tan şehadeti dileyecek olursa, yatağı üzerinde ölse dahi Allah onu şehidler mertebesine ulaştırır."

Müslim : VI, 49 ve Beyhaki : IX, 169

Taun’dan ve karın hastalığından ölen de şehid’tir

“ ... Ebu Hureyre r.a dan. Peygamber s.a.v’in şu buyruğudur : Sizler kendi aranızda kimi şehid sayıyorsunuz. Ashab: Ey Allah'ın Rasûlü ! Allah yolunda öldürülen kimse şehiddir dediler. Peygamber şöyle buyurdu : Şüphesiz o zaman ümmetimin şehidleri az olur. Ashab : Peki onlar kimlerdir ? Ey Allah'ın Rasûlü deyince, şu cevabı verdi : Allah yolunda öldürülen kimse şehiddir. Allah yolunda iken ölen kimse de şehiddir. Taundan ölen kimse şehiddir. Karın hastalıklarından ölen şehiddir. Suda boğularak ölen şehiddir."

Müslim : VI, 51 - Ahmed : 2 / 522 - Hakim : 2 / 159 rivayet edilmiştir.

“ ... Siyrin'in kızı Hafsa r.anha dan şöyle dediği rivayet edilmiştir : Enes b. Malik bana dedi ki : Yahya b. Ebi Amra hangi sebebten öldü. Ben : Taun ile dedim. Bunun üzerine şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : Taun her müslüman için bir şehadettir. "

Buhari : X, 156-157 - Tayalisi : 2113 - Ahmed : 3 / 150, 220

Boğularak ya da yıkıntı altında kalarak ölen şehid’tir

“ ... Ebu Hureyre r.a dan. Peygamber s.a.v şöyle buyurdu : Şehidler beş’tir. Taun ile ölen, karın hastalığı dolayısıyla ölen, suda boğularak ölen, yıkıntı sahibi - yani yıkık altında kalarak ölen - ve Allah yolunda şehid düşen."

Buhari : VI, 33-34), Müslim (VI, 51), Tirmizi (II, 159), Ahmed (II, 325 ve 533

“ ... Ubade b. es-Samit den.Rasûlullah s.a.v Abdullah b. Revaha'yı ziyaret etti. Yatağında ona yer açınca Peygamber şöyle buyurdu : Sen ümmetimin şehidlerinin kim olduğunu biliyor musun ? Hazır bulunanlar : Müslümanın öldürülmesi bir şehadettir dedi. Peygamber s.a.v şöyle buyurdu : Şüphesiz o takdirde ümmetimin şehidleri pek az olur. Müslümanın öldürülmesi bir şehadettir. Taun bir şehadettir. Cenini karnında iken, cenini sebebiyle kadının ölmesi bir şehadettir. [ Çocuğu annesini göbek bağı ile cennete doğru çekecektir. ] "

Ahmed : IV, 201, V, 323 - Darimi : II, 208 - Tayalisi : 582 - Müsned : IV, 315 - 317, 328 - İbn Asakir, Tarih : VIII, 436 / 2

Yanarak ve zatu'l-cenb diye bilinen hastalıktan ölen şehid’tir

“ ... Cabir b. Atik r.a dan. Resulullah s.a.v buyurdu ki : Şehidler Allah yolunda öldürülmenin dışında yedi kişidirler : Taun ile ölen şehiddir. Suda boğularak ölen şehiddir. Zatu'l-cenb hastalığı ile ölen şehiddir. Karın hastalığı sebebi ile ölen şehiddir. Yangında ölen şehiddir. Yıkıntı altında kalarak ölen şehiddir. Karnındaki cenin sebebi ile ölen kadın da şehiddir."

Malik (I, 232-233), Ebu Davud (II, 26), Nesai (I, 261), İbn Mace (II, 185-186), İbn Hibban, Sahih (1616- Mevarid), Hakim (I, 352), Ahmed (V, 446

Verem hastalığından ölen şehid’tir

“ ... Selman r.a dan. Peygamber s.a.v şöyle buyurmuştur : Allah yolunda ölmek bir şehadettir. Lohusa - iken ölmek - bir şehadettir. Yangın - ile ölmek - bir şehadettir. Suda boğularak ölmek bir şehadettir. Verem hastalığı sonucu ölmek bir şehadettir. Karın hastalığı sonucu ölmek bir şehadettir."

Mecmau'z-Zevaid (II, 317) ile (V, 301

Malı gasbedilirken onu savunma yolunda ölen şehid’tir

“ ... Abdullah b. Amr'dan.Resulullah s.a.v buyurdu ki : Malı uğrunda öldürülen - bir rivayette : haksız yere malı alınmak istenip de çarpışan ve öldürülen - kimse şehiddir."

Buhari (V, 93), Müslim (I, 87), Ebu Davud (II, 285), Nesai (II, 173), Tirmizi (II, 315) İbn Mace (II, 123), Ahmed (6816, 6823 ve 6829

“ ... Ebu Hureyre r.a'dan dedi ki : Bir adam Rasûlullah s.a.v’in yanına gelerek şöyle dedi : Ey Allah'ın Rasûlü ! Ne dersin? Bir adam gelip malımı almak istese ne yapayım. Peygamber s.a.v : Malını ona verme, diye buyurdu. Adam : Ya benimle döğüşecek olursa ne dersin. Peygamber : Sen de onunla döğüş, diye buyurdu. Adam : Peki ya beni öldürürse görüşün nedir ? Peygamber : Sen bir şehid’sin, diye buyurdu. Adam : Peki ya ben onu öldürürsem ne dersin deyince, Peygambe : O cehennemdedir, diye buyurdu."

Müslim (I, 87), Nesai (II, 173), Ahmed (I, 339, 360

“ ... Muharik r.a'dan şöyle dedi : Bir adam Peygamber s.a.v’e gelerek şöyle dedi : Bir adam gelip benim malımı almak isterse ne yapayım. Peygamber : O kimseye Allah'ı hatırlat, diye buyurdu. Adam : Şâyet Allah'ı hatırlamaz - vazgeçmez - se ne yapayım. Peygamber : Çevrende bulunan müslümanlardan ona karşı sana yardım etmelerini iste, diye buyurdu. Adam : Şâyet etrafımda müslümanlardan hiçbir kimse yoksa. Peygamber : Bu sefer ona karşı yönetim sorumlularının yardımını iste, diye buyurdu. Adam : Eğer devlet sorumluları benden uzakta bulunursa [ ve benim üzerime gelmekte elini çabuk tutarsa ] ne yapayım diye sordu. Peygamber şöyle buyurdu : Sen ahiret şehidlerinden olasıya kadar malın uğrunda çarpış ya da malını koru."

Nesai : Ahmed : V, 294 - 295

“ ... Said b. Zeyd'den. Resulullah s.a.v buyurdular ki : Her kim malı uğrunda öldürülürse o kimse şehiddir. Her kim aile halkı uğrunda öldürülürse, o kimse şehiddir. Her kim dini uğrunda öldürülürse o kimse şehiddir. Her kim kanı uğrunda öldürülürse o kimse şehiddir. "

Ebu Davud : 2 / 275 - Nesai : Tirmizi : 2 / 316 - Ahmed : 1652 - 1653

Allah yolunda murabıt iken - yani nöbet beklerken - ölen şehid’tir

“ ... Selman el - Farisi r.a dan. Resulullah s.a.v buyurduki : Bir gün ve bir gece ribat yapmak - İslam devletinin sınır koruyuculuğunu yapmak - bir ay oruç tutup, namaz kılan kimsenin amelinden hayırlıdır. Eğer bu kişi ölürse yaptığı ameli ona yazılmaya devam edilir, rızkı verilir ve o çok fitneci - şeytanın fitnesinden - emin olur."

Müslim : VI, 51 - Nesai : 2 / 63 - Tirmizi : 3 / 18 - Hakim : 2 / 80 - Ahmed : V / 440 - 441

“ ... Fedale b. Ubeyd'den. Resulullah s.a.v buyurduki : Her ölenin ameli - ölümü neticesinde - mühürlenir. Ancak Allah yolunda ribat yaparken ölen kimse müstesna. Buna ameli kıyamet gününe kadar arttırılır durulur ve kabir fitnesinden yana emin olur."

Ebu Davud : 1 / 391 - Tirmizi : 3 / 2 - Hakim : 2 / 144 - Ahmed : VI / 20

DERLEYEN

TACUDDİN EL - BAYBURDİ

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 09 Aralık 2023
İmsak 06:38
Güneş 08:10
Öğle 13:01
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 40
2. Fenerbahçe 14 37
3. Beşiktaş 14 26
4. Kayserispor 14 26
5. A.Demirspor 15 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Kasımpasa 14 21
8. Rizespor 14 21
9. Antalyaspor 14 20
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 14 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Pendikspor 14 13
17. Başakşehir 14 12
18. Samsunspor 14 11
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 14 26
4. Göztepe 14 26
5. Bodrumspor 14 24
6. Gençlerbirliği 14 24
7. Sakaryaspor 14 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 14 19
10. Erzurumspor 14 18
11. Manisa FK 14 17
12. Boluspor 14 16
13. Ümraniye 14 15
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 14 12
18. Giresunspor 14 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Arsenal 15 36
2. Liverpool 15 34
3. Aston Villa 15 32
4. M.City 15 30
5. Tottenham 15 27
6. M. United 15 27
7. Newcastle 15 26
8. Brighton 15 25
9. West Ham United 15 24
10. Chelsea 15 19
11. Brentford 15 19
12. Fulham 15 18
13. Wolves 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Bournemouth 15 16
16. Nottingham Forest 15 13
17. Everton 15 10
18. Luton Town 15 9
19. Burnley 15 7
20. Sheffield United 15 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 15 25
8. Getafe 16 22
9. Las Palmas 15 21
10. Valencia 16 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Deportivo Alaves 15 16
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 14 13
16. Cadiz 15 12
17. Mallorca 15 11
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4
Günün Karikatürü Tümü