Hayırlı Ölümün Alametleri

Ölüm Mukadderdir. Ölüme hazır mıyız? Ölüm esnasında ne yapmalıyız? Kimler şehit olarak ölür? Ölüm döşeğinde ki hastaya nasıl telkin vermek lazım? Ölüm esnasında alnının terlemesi ve şehadet kelimesi v.b soruların hadislerle cevabını bulacaksınız.

İSLAM VE KÜLTÜR 23.03.2021, 23:45 26.03.2021, 01:22 Ramazan Peri
Hayırlı Ölümün Alametleri

Ölüm döşeğindeki hastanın yanında hayır konuşmak ve ona telkin vermek

“ ... Peygamber s.a.v şöyle buyurmuştur : Ölülerinize la ilahe illallah - demeyi - telkin ediniz. [ Her kimin ölüm esnasında söylediği son sözü la ilahe illallah olursa bir gün gelir cennete girecektir. Bundan önce ona her ne isabet ederse etsin. ] "

“ ... Yine Peygamber efendimiz s.a.v şöyle buyururdu : Her kim Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girer."

“ ... Bir başka hadiste de şöyle buyurulmaktadır : Her kim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ölürse, cennete girer."

Bu hadisleri Müslim Sahih'inde rivayet etmiş olup, birinci hadisteki (köşeli parantez içindeki fazlalık İbn Hibban 719 - Mevarid)'de ve el-Bezzar'da yer almaktadır.

“ ... Ummü Seleme r.anha dan. O şöyle demektedir : Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : Hastanın ya da ölenin yanında bulunduğunuz vakit hayır söyleyiniz. Çünkü şüphesiz melekler sizin söylediklerinize amin derler."

Hadisi Müslim ve Beyhaki (III, 384) ve başkaları rivayet etmişlerdir.

“ ... Enes r.a dan. Rasûlullah s.a.v ensardan hasta bir adamı ziyaret etti. Ona dayıcığım dedi. La ilahe illallah de. Adam ona ben dayımı, amcamı olurum dedi. Peygamber : hayır dayı diye buyurdu. Adam : La ilahe ilallah demek benim için hayırlı bir şey midir ? Peygamber s.a.v : Evet, diye buyurdu."

Hadisi İmam Ahmed : 3 / 152-154, 268 - Müslim'in şartına göre sahih bir senedle rivayet etmiştir.

Kişinin ölüm esnasında şehadet kelimesi getirmesi

“ ... Muaz r.a dan. Resulullah s.a.v buyurdular ki : Her kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer."

Bu hadisi Hakim ve başkaları hasen bir sened ile rivayet etmişlerdir.

“ ... Muaz r.a dan. Resulullah s.a.v buyurdular ki : Ölürken Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve benim Allah'ın Rasûlü olduğuma şehadet eden herbir kimse bunu yakîn ile inanan bir kalb ile söylemiş ise mutlaka Allah o kimseyi bağışlar."

Hadisi İbn Mace, Ahmed ve başkaları rivayet etmiş olup, İbn Hibban sahih olduğunu belirtmiştir. Ayrıca el - Albani : Silsiletu'l-Ahadiysi's-Sahiha : 2278 da.

“ ... Talha b. Ubeydullah r.a'dan dedi ki : Ömer, Talha b. Ubeydullah'ın ağır hasta olduğunu gördü. Ona : Ey filanın babası ne oldu sana ? Galiba senin amcanın hanımı sana kötülük yaptı ey filanın babası dedi. Talha hayır dedi [ ve Ebu Bekir'den övgü ile sözetti ]. Ancak ben Rasûlullah s.a.v’den bir hadis dinledim. Ona bu hadis hakkında o ölene kadar soru sormamı engelleyen tek husus buna güç yetirebileceğim - bir gün gelir sorabileceğim - düşüncesi idi. Ben onu şöyle buyururken dinlemiştim : Şüphesiz ki ben bir söz biliyorum ki ölümü sırasında bir kul onu söyleyecek olursa, mutlaka onun sebebiyle rengi parıldar ve Allah onun sıkıntısını açar. - Talha b. Ubeydullah - dedi ki : Bunun üzerine Ömer şöyle dedi : Ben onun hangi söz olduğunu biliyorum. Talha hangisidir ? diye sordu. Ömer dedi ki : Sen ölüm esnasında amcasına söylemesini emrettiği la ilahe illallah kelimesinden daha büyük bir söz biliyor musun ? Talha : Doğru söyledin odur. Allah'a yemin ederim odur dedi."

Hadisi İmam Ahmed : 1384 - İbn Hibban - Hakim : I, 350-351 de rivayet etmiş olup, Buhari ve Müslim'in şartına göre sahihtir, demektedir. Zehebi de bu hususta ona muvafakat etmiştir.

Kişinin ölürken alnının terlemesi

« ... Bureyde b. el-Hasib r.a şöyle demiştir : Horosan'da bulunduğu sırada hasta olan bir kardeşinin ziyaretine gitti. Ölmek üzere olduğunu gördü. Alnının da terlemekte olduğunu gördü. Bunun üzerine şöyle dedi : Allahu ekber ! Ben Rasûlullah s.a.v’i şöyle buyururken dinledim : Mü'minin ölümü alın teri ile olur."

Hadisi Ahmed (V, 357, 360)'da rivayet etmiş olup ifadeler ona aittir. Nesai (I, 259), Tirmizi (II, 128) -hasen olduğunu belirterek-; İbn Mace (I, 443-444), İbn Hibban (730), Hakim (I, 361), Tayalisi (808) ve el-Hilye adlı eserinde Ebu Nuaym (IX, 223) rivayet etmiş olup, Hakim de şöyle demiştir: Hadis Müslim'in şartına göre sahihtir. Zehebi de bu hususta ona muvafakat etmiştir.

Cuma’nın gecesi ya da gündüzünde vefat etmek.

« ... Peygamber s a v şöyle buyurmuştur : Cuma gündüz ya da cuma gece ölen her bir müslümanı muhakkak yüce Allah kabir fitnesinden - azabından - korur."

Ahmed (6582, 6646), el-Fesevi, el-Marife (II, 520)'de Abdullah b. Amr'dan iki rivayet yoluyla, Tirmizi iki rivayet yolundan birisinde rivayet etmişlerdir. Hadisin Enes'den, Cabir b. Abdullah'tan ve başkalarından gelen başka şahidleri de vardır. O halde bu hadis rivayet yollarının toplamı ile hasen ya da sahihtir....Tuhfetu'l-Ahvezi ile el-Mişkat :1367

Savaş meydanında şehid düşmek.

Şehidin Allah nezdinde altı tane özelliği vardır : Kanının ilk damlası ile birlikte ona mağfiret olunur. Cennetteki yerini görür, kabir azabından korunur, en büyük korkudan yana emin olur. Ona iman süsü giydirilir, huru'l-ıyn ile evlendirilir ve akrabalarından yetmiş kişi hakkında şefaatçi yapılır."

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır : Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar Rableri katında diridirler, rızıklanırlar. Allah'ın lütfundan ken­dilerine verdiği ile hepsi de sevinç içindedirler ve arkalarından henüz kendilerine katılamayanlara : 'Onlar için hiçbir korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir' diye müjdelemek isterler. Onlar Allah'tan bir nimet, bir lütuf ve Allah'ın mü'minlerin ecrini boşa çıkarmayacağı müjdesini de vermek isterler."

“ ... Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur : “ Borç hariç Allah şehidin her günahını bağışlar."

MÜSLİM : 6.C.1886.N

“ ... Resulullah s a v bir başka rivayette ise, " Allah yolunda öldürülmek borç hariç her şeye keffâret olur " buyurur.

MÜSLİM : 6.C.1886 / 120.N

“ .... Bir adam ey Allah'ın Rasûlü dedi. Mü'minler ne diye - şehid müstesna - kabirlerinde fitneye maruz kalırlar. Peygamber şöyle buyurdu : Onun - yani şehidin - başı üzerinde kılıçların parıltısı ona fitne olarak yeter."

Hadisi Nesai (I, 289) ve ondan el-Kasım es-Serakusti, Garibu'l-Hadis (II, 165/1)'de rivayet etmiş olup, senedi de sahihtir. El -Albani : K.cenaiz

Şehidliği arzu eden, yatağında da ölse şehid’tir

Bu hususta bilinmesi gereken diğer bir güzellik de : Kalbinden ihlas ile şehid olmayı arzu eden bir kimsenin savaş alanında şehid düşmesi nasib olmasa dahi şehid sayılır... Bunun delili ise :

“ ... Ebu Hureyre r.a dan. Peygamber s.a.v’in şu buyruğudur : Her kim samimi olarak Allah'tan şehadeti dileyecek olursa, yatağı üzerinde ölse dahi Allah onu şehidler mertebesine ulaştırır."

Müslim : VI, 49 ve Beyhaki : IX, 169

Taun’dan ve karın hastalığından ölen de şehid’tir

“ ... Ebu Hureyre r.a dan. Peygamber s.a.v’in şu buyruğudur : Sizler kendi aranızda kimi şehid sayıyorsunuz. Ashab: Ey Allah'ın Rasûlü ! Allah yolunda öldürülen kimse şehiddir dediler. Peygamber şöyle buyurdu : Şüphesiz o zaman ümmetimin şehidleri az olur. Ashab : Peki onlar kimlerdir ? Ey Allah'ın Rasûlü deyince, şu cevabı verdi : Allah yolunda öldürülen kimse şehiddir. Allah yolunda iken ölen kimse de şehiddir. Taundan ölen kimse şehiddir. Karın hastalıklarından ölen şehiddir. Suda boğularak ölen şehiddir."

Müslim : VI, 51 - Ahmed : 2 / 522 - Hakim : 2 / 159 rivayet edilmiştir.

“ ... Siyrin'in kızı Hafsa r.anha dan şöyle dediği rivayet edilmiştir : Enes b. Malik bana dedi ki : Yahya b. Ebi Amra hangi sebebten öldü. Ben : Taun ile dedim. Bunun üzerine şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : Taun her müslüman için bir şehadettir. "

Buhari : X, 156-157 - Tayalisi : 2113 - Ahmed : 3 / 150, 220

Boğularak ya da yıkıntı altında kalarak ölen şehid’tir

“ ... Ebu Hureyre r.a dan. Peygamber s.a.v şöyle buyurdu : Şehidler beş’tir. Taun ile ölen, karın hastalığı dolayısıyla ölen, suda boğularak ölen, yıkıntı sahibi - yani yıkık altında kalarak ölen - ve Allah yolunda şehid düşen."

Buhari : VI, 33-34), Müslim (VI, 51), Tirmizi (II, 159), Ahmed (II, 325 ve 533

“ ... Ubade b. es-Samit den.Rasûlullah s.a.v Abdullah b. Revaha'yı ziyaret etti. Yatağında ona yer açınca Peygamber şöyle buyurdu : Sen ümmetimin şehidlerinin kim olduğunu biliyor musun ? Hazır bulunanlar : Müslümanın öldürülmesi bir şehadettir dedi. Peygamber s.a.v şöyle buyurdu : Şüphesiz o takdirde ümmetimin şehidleri pek az olur. Müslümanın öldürülmesi bir şehadettir. Taun bir şehadettir. Cenini karnında iken, cenini sebebiyle kadının ölmesi bir şehadettir. [ Çocuğu annesini göbek bağı ile cennete doğru çekecektir. ] "

Ahmed : IV, 201, V, 323 - Darimi : II, 208 - Tayalisi : 582 - Müsned : IV, 315 - 317, 328 - İbn Asakir, Tarih : VIII, 436 / 2

Yanarak ve zatu'l-cenb diye bilinen hastalıktan ölen şehid’tir

“ ... Cabir b. Atik r.a dan. Resulullah s.a.v buyurdu ki : Şehidler Allah yolunda öldürülmenin dışında yedi kişidirler : Taun ile ölen şehiddir. Suda boğularak ölen şehiddir. Zatu'l-cenb hastalığı ile ölen şehiddir. Karın hastalığı sebebi ile ölen şehiddir. Yangında ölen şehiddir. Yıkıntı altında kalarak ölen şehiddir. Karnındaki cenin sebebi ile ölen kadın da şehiddir."

Malik (I, 232-233), Ebu Davud (II, 26), Nesai (I, 261), İbn Mace (II, 185-186), İbn Hibban, Sahih (1616- Mevarid), Hakim (I, 352), Ahmed (V, 446

Verem hastalığından ölen şehid’tir

“ ... Selman r.a dan. Peygamber s.a.v şöyle buyurmuştur : Allah yolunda ölmek bir şehadettir. Lohusa - iken ölmek - bir şehadettir. Yangın - ile ölmek - bir şehadettir. Suda boğularak ölmek bir şehadettir. Verem hastalığı sonucu ölmek bir şehadettir. Karın hastalığı sonucu ölmek bir şehadettir."

Mecmau'z-Zevaid (II, 317) ile (V, 301

Malı gasbedilirken onu savunma yolunda ölen şehid’tir

“ ... Abdullah b. Amr'dan.Resulullah s.a.v buyurdu ki : Malı uğrunda öldürülen - bir rivayette : haksız yere malı alınmak istenip de çarpışan ve öldürülen - kimse şehiddir."

Buhari (V, 93), Müslim (I, 87), Ebu Davud (II, 285), Nesai (II, 173), Tirmizi (II, 315) İbn Mace (II, 123), Ahmed (6816, 6823 ve 6829

“ ... Ebu Hureyre r.a'dan dedi ki : Bir adam Rasûlullah s.a.v’in yanına gelerek şöyle dedi : Ey Allah'ın Rasûlü ! Ne dersin? Bir adam gelip malımı almak istese ne yapayım. Peygamber s.a.v : Malını ona verme, diye buyurdu. Adam : Ya benimle döğüşecek olursa ne dersin. Peygamber : Sen de onunla döğüş, diye buyurdu. Adam : Peki ya beni öldürürse görüşün nedir ? Peygamber : Sen bir şehid’sin, diye buyurdu. Adam : Peki ya ben onu öldürürsem ne dersin deyince, Peygambe : O cehennemdedir, diye buyurdu."

Müslim (I, 87), Nesai (II, 173), Ahmed (I, 339, 360

“ ... Muharik r.a'dan şöyle dedi : Bir adam Peygamber s.a.v’e gelerek şöyle dedi : Bir adam gelip benim malımı almak isterse ne yapayım. Peygamber : O kimseye Allah'ı hatırlat, diye buyurdu. Adam : Şâyet Allah'ı hatırlamaz - vazgeçmez - se ne yapayım. Peygamber : Çevrende bulunan müslümanlardan ona karşı sana yardım etmelerini iste, diye buyurdu. Adam : Şâyet etrafımda müslümanlardan hiçbir kimse yoksa. Peygamber : Bu sefer ona karşı yönetim sorumlularının yardımını iste, diye buyurdu. Adam : Eğer devlet sorumluları benden uzakta bulunursa [ ve benim üzerime gelmekte elini çabuk tutarsa ] ne yapayım diye sordu. Peygamber şöyle buyurdu : Sen ahiret şehidlerinden olasıya kadar malın uğrunda çarpış ya da malını koru."

Nesai : Ahmed : V, 294 - 295

“ ... Said b. Zeyd'den. Resulullah s.a.v buyurdular ki : Her kim malı uğrunda öldürülürse o kimse şehiddir. Her kim aile halkı uğrunda öldürülürse, o kimse şehiddir. Her kim dini uğrunda öldürülürse o kimse şehiddir. Her kim kanı uğrunda öldürülürse o kimse şehiddir. "

Ebu Davud : 2 / 275 - Nesai : Tirmizi : 2 / 316 - Ahmed : 1652 - 1653

Allah yolunda murabıt iken - yani nöbet beklerken - ölen şehid’tir

“ ... Selman el - Farisi r.a dan. Resulullah s.a.v buyurduki : Bir gün ve bir gece ribat yapmak - İslam devletinin sınır koruyuculuğunu yapmak - bir ay oruç tutup, namaz kılan kimsenin amelinden hayırlıdır. Eğer bu kişi ölürse yaptığı ameli ona yazılmaya devam edilir, rızkı verilir ve o çok fitneci - şeytanın fitnesinden - emin olur."

Müslim : VI, 51 - Nesai : 2 / 63 - Tirmizi : 3 / 18 - Hakim : 2 / 80 - Ahmed : V / 440 - 441

“ ... Fedale b. Ubeyd'den. Resulullah s.a.v buyurduki : Her ölenin ameli - ölümü neticesinde - mühürlenir. Ancak Allah yolunda ribat yaparken ölen kimse müstesna. Buna ameli kıyamet gününe kadar arttırılır durulur ve kabir fitnesinden yana emin olur."

Ebu Davud : 1 / 391 - Tirmizi : 3 / 2 - Hakim : 2 / 144 - Ahmed : VI / 20

DERLEYEN

TACUDDİN EL - BAYBURDİ

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 22 Mart 2023
İmsak 05:33
Güneş 06:58
Öğle 13:16
İkindi 16:41
Akşam 19:24
Yatsı 20:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 26 54
2. Eyüpspor 26 53
3. Pendikspor 26 47
4. Rizespor 25 46
5. Keçiörengücü 26 46
6. Sakaryaspor 26 46
7. Bodrumspor 26 41
8. Manisa FK 25 39
9. Boluspor 25 38
10. Bandırmaspor 25 37
11. Göztepe 25 35
12. Tuzlaspor 26 28
13. Altay 26 25
14. Adanaspor 26 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 25 20
17. Gençlerbirliği 25 17
18. Denizlispor 26 17
19. Yeni Malatyaspor 26 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
Günün Karikatürü Tümü