24.03.2021, 17:33

Devlet Ebed-Müddet, ya da “Ya Devlet başa, Ya kuzgun leşe”…

Devlet, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş Millet veya Milletler Topluluğu’nun oluşturduğu tüzel varlıktır.
Devletin Unsurları ise;
İnsan Unsuru: Halk ya da Millet unsuru da diyebiliriz. Belirli bir alanda birlikte yaşayan ve çeşitli bağlarla ortak yaşama iradesi gösteren insan topluluğudur. 
Türk Milleti tarihin her döneminde birden çok devleti olan bir millettir. Her dönemde de milletin fertleri bir devlet çatısı altında yaşamayı istemiştir. 
En büyük sıkıntı ise, alt kimlik olarak adlandırılan kesimleri emperyalizmin her devirde istismar etmesidir.
Türk Milleti’ni meydana getiren soydaşlarımızın, İnanç (Din), tarih, coğrafya, töre ve Millî terbiye gibi ortak değerler vardır.
Ortak İrâde, insan unsurunun en önemli parçasıdır.
Ülke insanının tüm manevi değerleri, Bu değerlere ve birbirine bağlılığı, Gelecekte birlikte yaşama azim ve kararlılığı, Ülkedeki siyasi birlik ve kararlılık, Katılımcılık, Vatandaş memnuniyeti…. İnsanların ülkenin geleceğine, siyasilere duyduğu güven ve itimat… İşte tüm bu manevi değerler, anlayacağınız Çanakkale’de etten duvar olan iradeye biz Ortak irade/Milli kararlılık diyoruz.
Biz, ABD ve Batı gibi emperyalizm, kölecilik, sömürü vb. yöntemler hiç uygulamayan belki de tek milletiz. En kötüsü de dünyada en çok asimilasyon ve soykırıma uğramış Milletlerden biridir Türk Milleti..

Bölgede yaşayan Türk ve Akraba Topluluklar için aşağıda başlıklarına değindiğim Ortak Değerler’i söyleyebiliriz.
Dış Tehditler, Kültürel-Tarihi Kökler, Din, Toprak –Coğrafi- Birliği, Medeniyet ve Kültür Birliği, Dünyaya Aynı Kapılardan Çıkabilme ve Açılabilme,  Ekolojik Problemler vb. görüldüğü üzere, Kürt, Arnavut, Çerkez, Arap vb. demeden bizim medeniyet Coğrafyamızda burada sayılan birlikteliğin tamâmı vardır.

Lozan’da Türkiye Cumhuriyeti Asli unsur olarak Müslümanları ifade etmiş, Bölge Coğrafyasına dünyadan bakınca da TÜRK=MÜSLÜMAN’dır. Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 Büyük Türk Devleti ve diğer devletler Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Arnavut, Boşnak hatta Acem ortak geçmişin devletleridir. Anayasamızın 66. maddesinde; “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür.” diyor. Ne bir ırk, ne de bir kavim işâret edilmiş?

Bosna’da Bizim Entel Müslümanlar gidip onlara “Siz Türk değilsiniz!” diyene kadar camilerde TÜRKLÜĞÜN ŞARTLARI öğretilirdi. 1. Kelime-i şahadet, 2. Namaz, 3. Zekât 4. Oruç, 5. Hac. Buraya kadar İslâm’ın Şartları değil mi? bir madde daha var. 6. CİHAD ETMEK. Türk demek ki, bir ırkın adı değilmiş.
Ayrıca unutmayalım ki, bu coğrafyada Müslümanların markası Türk’tür. Biz Osmanlıya, sâdece “Türk Devleti” diyemiyoruz. Hezeyâna bakın. Oysa Batı ve Haçlı en başından beri “Türk İmparatorluğu” diyor.

Ayrıca; Türk’ün suçu fethettiği toprakları tüm Müslümanlara yurt yapmak mıdır? Düşünelim. Acaba, Kürtçülük yapanlar şunu düşünüyorlar mı? Tüm değerler manzumelerini, sosyal yapılarını, örf, adet ve törelerini Türk Milleti’nin hükümranlık yaptığı devletlerde korudular. Şu an iş tuttukları Haçlı batı ile bunu sağlayabilirler miydi? 

Son büyük devletimiz Osmanlı’dan Müslüman hiçbir unsuru bizden Kurtuluş Savaşı ile kopmamış, İngilizler, Fransızlar, Rus ve İtalyanların 1. Dünya Savaşı’ndaki işgalleri ile kopmuştur. Bu gün Suriye, Irak, Balkanlar, Kafkasya, Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika’da yaşayan insanlar bizim devletimizin yurttaşıydı. İşgâl ve iğfal ile anayurttan kopartıldılar. Tüm bu coğrafyada soydaşlarımız, dindaşlarımız ve ortak mâzinin insanları yaşıyor. 
Bu gün Somali’de kolunu semâya kaldırıp, bozkurt yapan Hz. Bilâl’in akrabaları bizim de akrabamızdır. Bu davranışlarının inanç, kültür, medeniyet vb. ortak değerleri vardır, ecdâdımızın bölgeye götürdüğü hizmet ve katkılar vardır.
   
Bölücülüğün rengi diye sunulan renklere bakın… 
SARI-YEŞİL-KIRMIZI ve GÖKMAVİ. 
Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Milletimizin renkleri değil midir? Bu gün Bağımsız Türk devletlerinin bayraklarına bakın. Bu renkler var sâdece..

Ortak tarihimiz ve Ayyıldızlı bayrağımızda Kürt Atalarımızın da kanı var. 
Türk’ün olduğu her yerde Kürt var. Dolayısıyla Kürt, Türk bedeninde “tırnak” değildir. Bedenin her yerindedir. Yani Türk ve Kürt “Et-Tırnak” diyen eksik söylemiştir. Bilerek ve kasıtlı söylendiyse hâindir. Sorun Fars Dili ve Kültürü’nün baskısıdır. Maâlesef Selçuklu’nun resmî dili Farsça’dır. Hoca Ahmet Yesevî Atamız ne diyor;
“Sevmiyorlar bilginler sizin Türkçe dilini
Erenlerden işitsen açar gönül dilini
Ayet-hadis anlamı Türkçe olsa duyarlar
Anlamına erenler başı eğip uyarlar
Miskin hafız Hoca Ahmet yedi atana rahmet
Fars dilini bilir de sevip söyler Türkçe'yi..”
Dilimizi neden kaybettiğimizi anladınız mı şimdi?
Osmanlı Padişahlarının çoğunun divanları da Farsça değil mi?
Şia Hazara Türkleri Farsça konuşur, İran’da Talış Türkleri ve Kürt Türkleri Farsça konuşmaktadır. Ancak tüm bu anadili Farsça olan Türk Halkların töre ve terbiyesi, inancı birdir.

Devletimiz insanına güvenmelidir. Türk ve Akraba Topluluklar Haritaları’na ivedilikle Kürtler eklenmelidir. Dış Türkler kadar, Dış Kürtler de bizim soydaşımızdır. Suriye ve Irak’ta Kürt, Türkmen’den ayrıştırılmamalıdır. Bu ayrışma emperyalizmin tuzağıdır. Türkiye bu tuzağa düşemez.

Millî bayramımız Nevruz, dinî ve resmî bayramlar arasında boğulmuştur. Medeniyetimizin ortak değeri olan Nevruz Günü tatil olmalıdır.
Kürt=PKK değildir. EN FAZLA ŞEHİT VEREN İL ŞIRNAK’tır… Bu gerçek özellikle halkımıza anlatılmalıdır.
Köy adları Kürtçe ise eskiye dönebilir, Ermenice olanlara dönülmemelidir. Ermenice, Rumca olan varsa buralara Türkçe adlar verilmelidir.

Kürtler’in tamamı Sünni’dir. 
Din, ırkçı tezlerin tahakkümünden de mezhepçi fitnenin bağnazlık ve ihanetinden de kurtarılmalıdır. 
Alevi/Şii-Sünni ayrımcılığı Karabağ Hârekâtı’ndan sonra alttan alttan işlenmektedir. Örnek mi? Azerbaycan ordumuza birileri Şah Hatayî (İsmâil)’in Kızılbaş Ordusu demektedir. Hayır!. İnsanımız ne diyor ordumuza?.. “Muhammedin (SAV) Ordusu..” ordularımız Muhammedin (SAV) Ordusu’dur.
Türkiye dışında da; Azerbaycan Türkleri ve Irak Türkmenleri’nin bir kısmı, Afganistan’daki Hazara Türkleri Şiâ (Câferî)’dir. Kalan Türkler Hanefi’dir. İmâm-ı Âzam kaba taassuba karşı ve akılcıdır. O fetvâ verene kadar, Abbâsiler Türklere kâfir muamelesi yapıyor ve cizye/fidye alıyorlardı. Buna bâzıları bozulacak, ama geçen bir Arap şeyh, aynaya ve geçmişine bakmadan “Türkler Mevâlî, İslâm Dünyası’na öncü olamaz.” diyor. Mevâlî ne mi? Arapların köleleri… Kibarcası, Arap olmayan Müslümanlar.. Hepimiz biliyoruz ki, Emevî de Abbâsi de ırkçıydı..
Camilerimizde dört büyük hâlifeden sonra beşinci hâlife Hz. Hasan’ın adı, altıncı hâlife olarak Hz. Hüseyin’in adı yazar. Türk Milleti, Arapların arasındaki siyasi kavgalara taraf olmadığı gibi, bu kavganın mezhepçiliğe dönüşmesine de rıza göstermemiştir.
Kürt Kökenli kardeşlerimize, PKK’nın Karabağ’da Ermenilerle işbirliği yaptığı, Azerbaycan’ın İslâm olan Ordusu’nda da Kürt Subaylar, Komutanlar, Erler olduğunu hatta Azerbaycan Devlet Başkanı’nın da Kürt Kökenli olduğunu söylemeliyiz. Şiî kardeşlerimize de Fars etkisindeki İran’ın Ermenileri desteklediği anlatılmalıdır. 
   
Egemenlik unsuru: Bağımsız olmak anlamına gelmektedir. Ekonomik bağımsızlık, Tam bağımsızlık kavramının temel koşutudur. Atalarımız diyor ya; “Borç almaya alışan emir almaya da alışır.” Tam bağımsız olmayan devletler, emperyalizmin güdümüne girerler.
15 Temmuz ihâneti de egemenlik kavramının devlet için ne kadar önemli olduğunun, devletin ise milletlerin bekâsı için ne kadar elzem olduğunu bize göstermiştir.

Ülke unsuru: Devlet sınırları öngörülebilir bir toprağa sahip olmalıdır. Milletimizin yaşadığı coğrafyadır ki Vatan da diyoruz. Z. Gökalp merhum;
“Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan
Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan” diyor. 
Buradan anlaşılan devletlerin mevcut sınırları var bir de halkın büyük ideallerinde saklı bir mefkûre ve beklenti var. Diğer devlet ve milletlerinde bu tarz idealleri vardır. Örneğin, Megola İdea ortaya atıldığında, bağımsız bir Yunanistan dahî yoktu. Megola İdea’nın son maddesi, Büyük Yunanistan’ın başkenti İstanbul’dur. Hayalin büyüklüğüne bakın. Hâsılı, Milletler için Millî Mefkûreleri çok değerlidir.

Ülke Birliği için Güçlü bir Türk Devleti şarttır. 
Çevremizde ve dünyada etkin olmak için, gerek Türk Birliği, gerek İttihâd-ı İslâm için Güçlü ve Büyük Türkiye şarttır. Bu ise çok çalışma, Millet ve devlete fedâkârlıkla hizmet ile üretmekle sağlanır.
Birlikte Mücâdelenin, bekânın, tam bağımsızlığın, Milletçe dik durabilmenin temel şartı, Devletin İhyâsı ve devlete sadâkattir. 15 Temmuz İhâneti Millî şuurun ne kadar gerekli olduğunu, devletin kıymetini bize göstermiştir. 
Kutlu Atalarımız ne diyor; YA DEVLET BAŞA, YA KUZGUN LEŞE! Yani, “Başında devletin olmazsa, kuzgunlara yem olursun.”
Müslüman Milletimizin topraklarında kıyamete kadar pâyidâr olması için çok çalışacağız, uyanık ve ferâsetli olacağız. Ecdâd ne diyor; DEVLET, EBED-MÜDDET!
Devletin temelinin ADALET olduğunu da asla unutmayacağız.  

Yorumlar (0)
9
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Aralık 2021
İmsak 06:32
Güneş 08:02
Öğle 12:58
İkindi 15:22
Akşam 17:44
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7
Günün Karikatürü Tümü