01.01.2020, 16:44 245

İttihâd-ı İslâm ve ASSAM

“Türkiye, Türkiye’den ibaret değildir.”

İttihâd-ı İslâm, siyasî bir ideolojinin kavramı olarak kullanılmaya başlanmadan önce Müslümanlar arasında kaynağı Kur’ân-ı Kerîm ve hadisler olan, BİRLİK, KARDEŞLİK VE YARDIMLAŞMA DUYGULARININ İFADESİ anlamında başlangıçtan beri mevcuttu.

Nitekim “İTTİHÂD-I DÎN, UHUVVET-İ DÎN” gibi ifadeler, XIX. yüzyıldan önce de Müslüman Devletler arasındaki yazışmalarda yer almış ve gayrimüslim devletlerle olan mücadeleler sırasında birbirlerinden yardım isterken bu ifadelerle din kardeşliğinin sorumluluklarına atıfta bulunulmuştur.

“Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah’a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız.” (Hucurat/10)

“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirine düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve O’nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız.” (Ali İmran/103) Allah’ü Teâlâ apaçık emretmiş kardeşliğimizi…

“Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir Müslüman’ın din kardeşiyle üç günden fazla küs durması helâl olmaz.” (Buhari, Edep, 62)

“Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tıpkı bir organ rahatsızlandığında diğer organlarda uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer” (Müslim, Birr, 66)

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz, aranızda sevgi ve muhabbeti ikame etmedikçe de iman etmiş olamazsınız.” (Müslim, İman, 93) Hadis-i Şeriflerle Allah Resulü (SAV) ne güzel izah edip emretmiş.

İttihâd-ı İslâm: İslam Birliği… Tüm Müslümanların üzerine farzdır.

 

İttihâd-ı İslâm, siyasi bir ifade değildir. Panislamizm, İttihâd-ı İslâm’ı ifade etmez. Maalesef birçok İslami(!) sitede aynı şey gibi ifade edilmiş.

ASSAM, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği..

1990’lı yılların kapkara 28 Şubat Süreci’nde Milli hassasiyetlerini yaşamaya çalışan bazı askeri personelin Şanlı Ordumuzdan ilişiği kesildi. İnsanımız bu zulme karşı Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER)’ni kurdu. Anayasada yapılan düzenlemelerle itibarı iade edilen bu temiz insanlar gayretlerini akamete uğratmamak için, Devlet ve Milletimize, Ümmet-i Muhammed’e (SAV) hizmet gayesi ile ASSAM, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği’ni kurdular.

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneğinin Amacı: Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, dünyada barışın tesisi ve adaletin hâkimiyetinin, İslam Ülkeleri’nin bir süper güç olarak Dünya Siyaset Sahnesine çıkması ile mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle; Müslüman Devletlerin; her biri için stratejik istihbarat etütlerinin oluşmasını, münferit ve müşterek iç ve dış tehdit değerlendirmelerinin yapılmasını, iç ve dış güvenlik plan esaslarının tespit edilmesini ve ortak irade altında toplanması için ihtiyaç duyulan müesseseler ve bu müesseselerin teşkilatlanma esas ve prensiplerinin oluşup gelişmesini sağlayacak fikri çalışmaları yapmaktır.

Milli Güç ve Güvenlik Duygusu, ananın evladını koruma duygu ve içgüdüsü gibidir. Bekanın teminatıdır. Fakat İslam Dünyası’nda bu duygu fert ve toplum bazında zayıflatılmıştır. Maalesef içi boş CİHAD naraları attırılan Müslümanlarda bile bu duygu olmadığından birbirlerine çok kolay düşman olmuşlardır.  Milli Güvenlik ve Beka Duygusu’nu geliştirecek temel farz, İttihâd-ı İslâm’dır.

ASSAM, siyaset dışı kalarak, İttihâd-ı İslâm farzının fert, toplum, İslam Devletleri ölçeğinde nasıl olacağına emek veren bir STK’dur.

Yaptığı temel faaliyet ise her yıl İslam Ülkeleri arasında İttihâd-ı İslâm, İslam Birliği’nin gerçekleşmesi için yapılması gerekenlerin konuşulduğu uluslararsı kongreler serisi ve sonuç raporları olmuştur.

ASSAM Başkanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın da Başdanışmanı olan E. Tuğg. Adnan TANRIVERDİ’dir. Çalışkan bir subay, temiz bir fıtrat, doğduğu Anadolu’nun terbiyesi ile hayatını geçirmiş bir insandır. Ben de âcizane ASSAM Üyesiyim. ASSAM ve ASDER Üyelerinde cemaat, tarikat vb. organik bağ olmadığı gibi bilmezler bile bu yönü ile birbirlerinin durumunu. ASSAM yapısında esas olan Allah’ın Ahkâmı, ecdadın baş tacı yaptığı İ’lay-ı Kelimetullah Davası’dır. ASSAM Mensuplarının eğitim, terbiye, edep safahatına bakmaz. Mevcut haline bakar. Burada farklı siyasi mülahazalar içinde yetişmiş, farklı tarikat, cemaat yapıları içinde yetişmiş ancak aynı safta Mü’min olmanın feraset ve sorumluluğu ile duran insanlar vardır.

ASSAM’da, şahsi ya da bir zümrenin ya da bir gurubun ya da bir milletin hassasiyetleri ile değil, Ümmet olma bilinci ile davranılır ve ilişki oluşturulur.

En son ASSAM Kongresi’nde Genel Başkanımız Adnan TANRIVERDİ,  İttihâd-ı İslâm gayretlerinden ve yapmamız gereken sorumluluklardan söz ederken “MEHDİ”den söz etti. Mehdiyet İslam Ümmeti içinde maalesef tartışılan bir konudur. Çok doğru. Ancak; İsrail, Evanjelist Hıristiyanlık ve diğer Semavi olmayan dinlerde de benzer mülahazalar vardır. Çağdaş addedilen toplumlarda kimse bu tarz mülahazalarından dolayı asla tahkir edilmez. Ayrıca, konuşmasının özünde İttihâd-ı İslâm varken bunun konuşulmaması sadece art niyet sonucudur.

ASSAM Mensuplarının tamamı İttihâd-ı İslâm Farzı’nın şahsi yükünü idrak ederek bir araya gelmiş insanlardır. Yol yöntem ve tatbikatı anlamında farklı mülahazaları da vardır. Ama İman Kardeşliği’nin dayattığı hassasiyetle, saygı ve muhabbetle bir aradadırlar.

Ben “Turan, şart ve İttihad-ı İslam için aşamalardan biri” düşüncesindeyim. Diğer kardeşim Devlet-i Aliye sınırlarını öncelemiştir. Başka bir kardeşim prensipler etrafında yeni bir algı oluşturulup, fert fert ümmete ulaşmayı öncelikli gayret olarak görür. ASSAM istişare ile hareket ettiği için icma (Genel Kurul) kararlarına herkes saygılı davranır. ASSAM çalışma yöntemleri açısından da güzel bir örnektir.

Aziz Milletim.

İttihâd-ı İslâm’ın özü uhuvvettir. Uhuvvet ve İhlâsın Ruhunda ise yapılan müspet işlere kim yaparsa yapsın omuz vermek, o hayırlı binanın inşasına bir taş, bir taş, bir kuruş, bir kuruş destek olma düşüncesi vardır. İttihâd-ı İslâm farzdır. İster Mehdi ile, ister Mehdi’siz bu emrin ifası hepimizin üzerinde yüktür. Cumhurbaşkanımızın şu sözü çok değerlidir. “Ben Şii’yim ne de Sünni, ben Müslüman’ım.”

Müslüman her devirde fitneden kaçınmalıdır. ASSAM Genel Başkanı bu kurumda dahi meselelere “şu en doğru pencereden bakacaksınız.” şeklinde bir dayatma ile yaklaşmamıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığımızın danışmanlığına gelince, burada da Millet ve Devletimizin Bekası ve Menfaatleri neyi gerektiriyorsa bunu çok çalışıp öneren bir generaldir. Şahsi ikbal hırsı olmadığı gibi meselelere taassupla bakmayan örnek bir şahsiyettir. Geçmişi Şanlı Ordumuzdan aldığı eğitim ve aile terbiyesi üzerinedir. Ülkesinin dağında, ovasında dört bir yanında birlik komutanlığı yapmış, Emir Komuta ettiği kıtaları liderlik vasıfları ile yönettiği içinde çok sevilen bir komutandır.

Aziz Milletim…

ASSAM ve yön veren Genel Başkanı E. Tuğg. Adnan TANRIVERDİ özetle insanlık için faydalı ve elzem işleri yapma gayretindedir. Ümmet Coğrafyasında, Güvenlik, yerli AR-GE ve üretim, Milli teknoloji, savunma, İslam Devletleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve yardımlaşma konularında gündem oluşturma gayreti çok geç kalınmış çabalardır.

ASSAM’ı konuşurken MEHDİ düşüncesi çerçevesinde konuşulması haksızlıktır. ASSAM Mensupları da bu kısır tartışmanın gündem oluşturmasına izin vermemelidirler. ASSAM’ın ulvi amaçları üzerinde durmalıdırlar. Sosyal medyada bu çerçevede cevaplar vermeye gayret etmek yersizdir. ASSAM Misyonu bu kısır tartışmaların çok üzerindedir.

ASSAM çalışmalarında İttihâd-ı İslâm Farzı’nı esas almıştır. Mehdi tasavvurunda, fertlerin tasarrufunun olmadığını bilir. ASSAM Evanjelisler gibi İslam’da yapılar oluşmasına karşıdır. Bu manada ASSAM Misyonu FETÖ ile mücadelede de öncü olmuştur. ASSAM fitneye sebep olmaktan kaçınır, mevcut fitnelerle de gerekli mücadeleyi verir.

Aziz Milletim…

Merhum M. Akif’in Devlet-i Aliye’yi düşmanlarımız parçalarken ki yakarışını hatırlatıyorum sizlere..

“….

Artık ey millet-i merhume, sabah oldu uyan!

Sana az geldi ezanlar diye ötsün mü bu çan?

Ne Araplık, ne Türklük kalacak, aç gözünü!

Dinle peygamber-i zişan’ın ilahi sözünü

Türk Arapsız yaşayamaz. Kim ki “yaşar” der, delidir!

Arabın, Türk ise hem sağ gözü, hem sağ elidir..

Veriniz baş başa… zira sonu hüsran-ı mübin

Ne hükümet kalıyor ortada billahi, ne din!

…”

Ve Muhteşem bir dua ile Aziz Milletimi Allah’a emanet ediyorum..

Arif Nihat Asya – Dua Şiiri

 

Biz, kısık sesleriz… minareleri,

Sen, ezansız bırakma Allah’ım!

Ya çağır şurda bal yapanlarını,

Ya kovansız bırakma Allah’ım!

 

Mahyasızdır minareler… göğü de,

Kehkeşansız bırakma Allah’ım!

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,

Müslümansız bırakma Allah’ım!

 

Bize güç ver… cihad meydanını,

Pehlivansız bırakma Allah’ım!

Kahraman bekleyen yığınlarını,

Kahramansız bırakma Allah’ım!

 

Bilelim hasma karşı koymasını,

Bizi cansız bırakma Allah’ım!

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,

Müslümansız bırakma Allah’ım!

 

Yarının yollarında yılları da,

Ramazansız bırakma Allah’ım!

Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü,

Ya çobansız bırakma Allah’ım!

 

Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız;

Ve vatansız bırakma Allah’ım!

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,

Müslümansız bırakma Allah’ım! 

Yorumlar (0)
12
açık
Namaz Vakti 27 Kasım 2020
İmsak 06:28
Güneş 07:58
Öğle 12:57
İkindi 15:23
Akşam 17:45
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 9 17
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. Wolverhampton 9 14
10. M. United 8 13
11. Crystal Palace 9 13
12. Arsenal 9 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Athletic Bilbao 9 12
9. Valencia 10 12
10. Elche 8 12
11. Getafe 9 12
12. Real Betis 10 12
13. Barcelona 8 11
14. Osasuna 9 11
15. Deportivo Alaves 10 10
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7