İrşad Seyda

Bütün Yazıları

İrşad Seyda
1967 Yılında Cizre’de doğan yazarımız, altı, yedi yaşlarındayken, ebeveyni tarafından, müderris olan dedelerinin yaklaşık iki yüz yıl önce kurdukları medreseye gönderildi. Ailesinde yıllardır gelenek olduğu üzere çocuklarını resmi devlet okulları yerine, medreseye gönderirlerdi. Medresede fıkıh, tefsir, hadis, sarf, nahiv, beyan, bedi, maani, fıkıh usulü, hadis usulü, tefsir usulü, belagat (edebiyat), münazara, kelam ve mantık ilimlerini farklı âlimlerden okumuşlardır. Arabi ilimlerin eğitimini bitirdikten sonra medresede ayrıca Farsça ’da okumuştur. Hocalarından bazıları şunlardır: İlk medrese hocası merhum babası Şeyh Muhammed Nurullah El-Cezeri’dir. Sonra bölgenin tanınan medrese âlimlerinden, Cizre Çağlayan Köyünden Molla Abdulhamid Efendi (r.a.), Batmanlı Şeyh İsmetullah El-Barıslı, Diyarbakırlı Şeyh Muhammed Emin Er(r.a.), Molla Abdurrahman Gundıki, Farsça hocası Cizre'li Molla Abdülkerim Özervarlı (r.a.)'dır. Medrese eğitimi esnasında, on dört yaşlarındayken, babasının arzusu üzerine dışarıdan İlkokul diploması alan yazarımız, altı yıl fiilen orta öğretime giderek İki eğitim kurumuna (medrese ve okula) birlikte devam etmiştir. Yazarımız Sabahları medresede okurken, öğleden sonraları da ortaokula, sonra liseye devam eder. Ailesinde resmi okullara gönderilen ilk çocuktur. Cizre Lisesinden 1987'de mezun olup fark derslerini vererek Mardin İmam Hatip Lisesinden de mezun olan yazarımız Medrese mezuniyetinden sonra, medreselerde talebelere değişik ilimlerde dersler vermiştir. 1987 yılında Mısır El-Ezher Üniversitesinde okumak için Mısır’a gitmiştir. Yaklaşık üç yıl oraya gidip geldikten sonra Ezher’deyken, Ezher Camisi'nde ve Revaklarında farklı İslam milletlerinden Ezher’e eğitime gelen birçok talebeye, değişik ilimlerde dersler vermiştir. Ezher Şeriat Fakültesi’nin ikinci sınıfındayken Türkiye’ye dönen yazarımız İslam Hukuku’nu (Şeriat'ını) Batı Hukuku’yla mukayese için, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giderek orada üç yıl okumuştur. Bu fakültenin üçüncü sınıfındayken Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yatay geçiş yaparak oradan mezun olmuştur. Hukuk Fakültesi’nin tüm yıllarında genelde derslere fiilen katılmayıp sadece sınavlara katılmıştır. Bu fakültede derslere devam mecburiyeti olmadığından, o esnada medreselerde eğitim ve tedrisatla ilgilemiştir. Bu arada Erzurum A.Ü. İlahiyat Fakültesi’ni de kazanarak okumuş ve oradan da mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı’nda 2001 yılında yüksek lisans yapan yazarımız bir dönem Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevi yaparak orada Fıkıh, Hadis ve Arapça gramer (Sarf, Nahiv) dersleri vermiştir. Ailesinde uzun yıllar kadim bir gelenek olan medrese eğitimi, ortamına dönmek için istifa edip memleketine dönmüştür. Sol Hipoplastik Kalp Sendromu ile kalbinin yarısı oluşmamış olarak doğan, dünyada kendi türünde yedi hasta çocuktan biri olup şimdi on yaşında olan oğlunun tedavisi için Amerika’ya giden yazarımız, oradayken bir yıl kadar değişik zamanlarda İngilizce dil kurslarına katılmıştır. Amerika’da İngilizce dil sertifikası alan yazarımız Arapça, Kürtçe manzum kaside ve şiirlerden oluşan, yayınlanmamış iki kitabı bulunmaktadır. Sa’di Şirazi ve diğer bazı şairlerin Farsça şiirlerini manzum olarak tercüme etmiştir. Arapça, Kürtçe, Türkçe, Farsça ve İngilizce bilmektedir.

Din - Siyaset /Devlet Dengesi Hakkında Düşünceler

Büyük velilerin ,Bediüzzaman Hz vd. .ulemanın dediği gibi siyaset üçüncü ,dördüncü derecede olmalı öncelikte, çünkü makam, menfaat ,kavga ,gıybet ve çekişme yeridir aynı zamanda siyaset meydanı.. KORKUNC iC SAVASLAR VE KANLI SALTANAT...
25 Temmuz 2020

Kürtler, Osmanlı ve tek parti yönetimi

Osmanlı, Kürtlere Sabetaycı kişilerden oluşan tek parti yönetiminden daha iyi davrandı. Osmanlı öncesi de var olan, diğer Kürt emirliklerinin (Hakkâri, Bitlis, Revanduz, Hazo/Siirt, Çemişgezek, Eğil /Diyarbakır vd.) merkez kabul ettiği, ana...
28 Haziran 2020

Bir Osmanlı olan, Arnavut asıllı İslam Şairi M. Akif Ersoyu dinleyelim lütfen:

Hani milliyetin islamdı, Kavmiyetçilik nedir? Irkçıların hıncı bilesin ki dinedir. Türk, Kürt, Arap, Çerkez diye var mı İslam'da yeri? Fesatçılık olur Vallahi ırkı sürmek ileri... Lazın Kürde, Arabın Türk'e üstünlüğü ne...
18 Haziran 2020

Ankara İlahiyattaki Tarihselci Grup ve Tarihteki Öncüleri

Başörtüsü, İçki, kumar, faiz, hadler ve Kur'an da ki birçok ayetin hükmü yok artık, tarihte kaldı, Arap geleneğidir ayetler değiştirilmeli diyorlar. Vahhabi ve Şii bile bunu demez. Bunlar yanlış ta olsalar yine Müslüman, kendi anlayışlarına...
11 Haziran 2020

Amerika’da Koronalı Günler ve Demokrasinin Azizlikleri

Aklı başında ve munsif idarecilerin ne kadar büyük nimet oldukları Amerika'nın koruna tecrübesizliğinden belli oluyor .Bu da demokrasinin handikaplarından biri .Çok fuzuli ve zararlı olan bir şeyi de allayıp pullayıp size sunabiliyor .Bir...
17 Mayıs 2020

Bir Kutsi Müjde

HZ MUHAMMED (S.A.V.)İSLAM DÜNYASININ GELECEĞİNİ BEŞ DÖNEME AYIRIR. EN SONDA NÜBUVVET ÜZERE BİR HİLAFET VE RAHMET DÖNEMİNİN TEKRAR GELECEĞİNİ MÜJDELER Cenab-ı Risaletpenah (s.a.v) buyurur ki: Bu iş nübuvvet ve rahmetle başladı. Sonra...
07 Mayıs 2020

Felsefe /Din ilişkileri ve Yunan Felsefesinin Kökeni

Bediuzzaman, İmam Gazali, İbn Haldun, İbn Cülcül vd ulema din ilimlerine, din -felsefe dengesine kitaplarında uzunca değinmişlerdir. Bedluzzaman, İmam Gazali vd . Yunan Felsefesinin müspet yanlarını alalım derler. Matematik, tıp, mantık vd...
29 Nisan 2020

Amerika Kıtasında Köleliğin Tesirleri Devam Ediyor

Kölelik sadece Müslümanlar arasında yoktu. Tüm dünyada vardı. Çin'den Avrupa'ya, Hindistan'dan Ortadoğu'ya kadar. Bir çok Kur'an ayetinde kölelelerin özgürleştirilmesi teşvik edilir. Günah işleyenlerin günahlarının...
25 Nisan 2020

İslam Tarihinde Milel ve Nihel Geleneği

الملل والنحل İslam tarihinde Milel ve Nihel adıyla farklı din ve mezheplerden bahseden kitaplar çok. Eski âlimler araştırmışlar, hatta Buda ve Zerdüşt'ten bile bahsederler. Tüm dünya tarihinde ilk Hindoloji kitabını bin yıl...
20 Nisan 2020

Vebanın Kalkması ile ilgili Hadisler

VEBANIN /TAUNUN KALKMASI İLE İLGİLİ HADİSLER VE ONUNLA İLGİLİ YORUMUM : SÜREYYA YILDIZI DOĞUNCA HAFİFLER(HADİS) SÜREYYA YILDIZI MAYISIN ONU CİVARI DOĞAR. KANAATİMCE HAVALARIN ISINMASI İLE İLGİLİDİR. ÇÜNKÜ GENELDE VİRÜSLER 26 DERECE...
15 Nisan 2020

Türkler ile Kürtlerin güç birliği küresel dengeleri değiştirir

OSMANLI /KÜRT İTTİFAKININ TEMELİ 1514'te Yavuz Selim ve bir Kürt din adamı ve siyasetçi olan İdris-ı Bidlisi tarafından Amasya ‘da bir muahede ile atıldı .Yirmibeş Kürt beyliği /imareti tek kurşun atılmadan Osmanlı'ya iltihak...
14 Nisan 2020

Sünnetin Vakarı İçin Büyük Bir Kişiye İhtiyaç Duyulması

Bunun için beyin ve zekâ yetenekleri yüksek, akıl­cılığın inceliğini sadece bilmekle değil, o güne kadar akılcılığı kimseye bırakmayıp tekeline alan Mutezi-le'den akıl ve mantık gücü çok daha üstün olan birine ihtiyaç vardı....
02 Ağustos 2017

Evliyaların Kerametleri Var mıdır? Bunun Kitap ve Sünnetteki Delilleri Nelerdir?

ÖNCE SUNU SÖYLEMEMİZ LAZIM: TASAVVUF DEMEK KERAMET DEMEK DEĞİLDİR. EN BÜYÜK KERAMT İSTİKAMETTİR. BAZEN HİÇ KERAMETİ OLMAYAN ARİF MUHAKKİK VE ALİM BİR ZAT, BİR ÇOK KERAMETİ OLAN BİRİSİNDEN DAHA ÜSTÜN OLABİLİR.. İMAM ŞARANİNİN...
19 Ocak 2016

Şeyh Seyda Hazretleri ve Bediuzzaman Said Nursi Münasebetleri

Şeyh Seyda hazretlerinin iki halifesi Bediuzzamanı ziyaret etmiştir. Şeyh Seyda El-Cezeri Bediuzzamanı seven âlimlerdendi. Üstad Bediuzzaman da onu severdi.. ŞEYH SEYDANIN HALİFELERİNDEN VE BEDİUZZAMANI HAYATTAYKEN ZİYARET EDEN ÂLİMLERDEN BİRİ...
19 Ocak 2016

İnsanlığın Adına İslam’ın Manevi Şahsına Hitap

Ey kutlu süvari! Atinin üzengisini kendine doğru çek ve tüm kainat rebabinin nağmeleriyle yankılansın. Kahraman Zaloğlu Rüstem'in savaş meydanlarındaki naraları gibi tüm cihana meydan oku. Yukarımızdaki kutuptan, yeryüzünün son noktasına...
19 Ocak 2016

Hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun

      Mala Yudreku Kulluh,La Yutreku Kulluh       Hz. Resulullah'ın meşhur hadislerindendir: Bir şeyin hepsi yapılamıyorsa hepsi de terkedilmemelidir. Başlıkta Arapça orijinali yazıldı. Hz. Resulullah...
30 Ekim 2015
Namaz Vakti 03 Ağustos 2020
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25