İrşad Seyda

Bütün Yazıları

İrşad Seyda
1967 Yılında Cizre’de doğan yazarımız, altı, yedi yaşlarındayken, ebeveyni tarafından, müderris olan dedelerinin yaklaşık iki yüz yıl önce kurdukları medreseye gönderildi. Ailesinde yıllardır gelenek olduğu üzere çocuklarını resmi devlet okulları yerine, medreseye gönderirlerdi. Medresede fıkıh, tefsir, hadis, sarf, nahiv, beyan, bedi, maani, fıkıh usulü, hadis usulü, tefsir usulü, belagat (edebiyat), münazara, kelam ve mantık ilimlerini farklı âlimlerden okumuşlardır. Arabi ilimlerin eğitimini bitirdikten sonra medresede ayrıca Farsça ’da okumuştur. Hocalarından bazıları şunlardır: İlk medrese hocası merhum babası Şeyh Muhammed Nurullah El-Cezeri’dir. Sonra bölgenin tanınan medrese âlimlerinden, Cizre Çağlayan Köyünden Molla Abdulhamid Efendi (r.a.), Batmanlı Şeyh İsmetullah El-Barıslı, Diyarbakırlı Şeyh Muhammed Emin Er(r.a.), Molla Abdurrahman Gundıki, Farsça hocası Cizre'li Molla Abdülkerim Özervarlı (r.a.)'dır. Medrese eğitimi esnasında, on dört yaşlarındayken, babasının arzusu üzerine dışarıdan İlkokul diploması alan yazarımız, altı yıl fiilen orta öğretime giderek İki eğitim kurumuna (medrese ve okula) birlikte devam etmiştir. Yazarımız Sabahları medresede okurken, öğleden sonraları da ortaokula, sonra liseye devam eder. Ailesinde resmi okullara gönderilen ilk çocuktur. Cizre Lisesinden 1987'de mezun olup fark derslerini vererek Mardin İmam Hatip Lisesinden de mezun olan yazarımız Medrese mezuniyetinden sonra, medreselerde talebelere değişik ilimlerde dersler vermiştir. 1987 yılında Mısır El-Ezher Üniversitesinde okumak için Mısır’a gitmiştir. Yaklaşık üç yıl oraya gidip geldikten sonra Ezher’deyken, Ezher Camisi'nde ve Revaklarında farklı İslam milletlerinden Ezher’e eğitime gelen birçok talebeye, değişik ilimlerde dersler vermiştir. Ezher Şeriat Fakültesi’nin ikinci sınıfındayken Türkiye’ye dönen yazarımız İslam Hukuku’nu (Şeriat'ını) Batı Hukuku’yla mukayese için, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giderek orada üç yıl okumuştur. Bu fakültenin üçüncü sınıfındayken Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yatay geçiş yaparak oradan mezun olmuştur. Hukuk Fakültesi’nin tüm yıllarında genelde derslere fiilen katılmayıp sadece sınavlara katılmıştır. Bu fakültede derslere devam mecburiyeti olmadığından, o esnada medreselerde eğitim ve tedrisatla ilgilemiştir. Bu arada Erzurum A.Ü. İlahiyat Fakültesi’ni de kazanarak okumuş ve oradan da mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı’nda 2001 yılında yüksek lisans yapan yazarımız bir dönem Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevi yaparak orada Fıkıh, Hadis ve Arapça gramer (Sarf, Nahiv) dersleri vermiştir. Ailesinde uzun yıllar kadim bir gelenek olan medrese eğitimi, ortamına dönmek için istifa edip memleketine dönmüştür. Sol Hipoplastik Kalp Sendromu ile kalbinin yarısı oluşmamış olarak doğan, dünyada kendi türünde yedi hasta çocuktan biri olup şimdi on yaşında olan oğlunun tedavisi için Amerika’ya giden yazarımız, oradayken bir yıl kadar değişik zamanlarda İngilizce dil kurslarına katılmıştır. Amerika’da İngilizce dil sertifikası alan yazarımız Arapça, Kürtçe manzum kaside ve şiirlerden oluşan, yayınlanmamış iki kitabı bulunmaktadır. Sa’di Şirazi ve diğer bazı şairlerin Farsça şiirlerini manzum olarak tercüme etmiştir. Arapça, Kürtçe, Türkçe, Farsça ve İngilizce bilmektedir.

Üç Semavi Dinin Kitabında Yer Alan On Kutsal Emir İnsanlığın Ortak Gündemine Getirilmeli

Hz Peygamber, ehl-ı kitaptan olan komşu krallara ve halklara mektuplar gönderirken bu stratejiyi uyguladı : ىا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بىننا وبىنكم Ey kitap sahipleri !Aramzda ortak olan şeylere sizi davet...
27 Kasım 2020

Bu Ülke 'de Kürtlere Yönelik Irkçılık Sorunu Artıyor mu?

İbrahim'in (hanif /temiz )milletinden ancak sefih olanlar yüz çevirir (Bakara ,2) Bir arıza vardır müslüman mahallede ...Zaten sistemde var ama garip ve çelişik olan diğeri . Lütfen aşağıdaki ayetleri, bu asırda ,yedi gök semadan bize...
20 Kasım 2020

Bediuzzaman’ın Hizmet Metodu ve Hayatında Dört Devre

Bediuzzaman Hazretleri kemal ve olgunluk dönemi olan İKİNCİ SAİD devresinde uzlette hizmeti esas almıştır. Tabi ağır siyasi şartları da göz önünde bulundurmak lazımdır. Üstad Bediuzzaman'ın hayatının bu safhası büyük ulema ve...
18 Kasım 2020

İmam Gazali ve Çağımızdaki Kaos İçin Bir Model

İmam Gazali'nin verdiği fikri ve ilmi mücadele gibi bir mücadele verilmeden zamanımızdaki kargaşa bitmez, İslam Dünyasındaki, hatta global çaptaki bu kaos bitmez. Allame Muhammed İkbal'in da tespitiyle BATI VİCDANINI, DOĞU İSE AKLINI...
29 Ağustos 2020

Bediuzzamana Göre Vatan, Milliyet Kavramları ve Menfi İddialar

Bazıları Hz. Bediuzzaman'in kitaplarını ve şöhretini istismar ederek onu farklı gösterirler. Arapça, Farsça ve İslami ilimlerde eksik olduklarından veya kısmen ırkçıların tesirinde kaldıklarından bu kavramları ve İslami istilaları...
26 Ağustos 2020

Din - Siyaset /Devlet Dengesi Hakkında Düşünceler

Büyük velilerin ,Bediüzzaman Hz vd. .ulemanın dediği gibi siyaset üçüncü ,dördüncü derecede olmalı öncelikte, çünkü makam, menfaat ,kavga ,gıybet ve çekişme yeridir aynı zamanda siyaset meydanı.. KORKUNC iC SAVASLAR VE KANLI SALTANAT...
25 Temmuz 2020

Kürtler, Osmanlı ve tek parti yönetimi

Osmanlı, Kürtlere Sabetaycı kişilerden oluşan tek parti yönetiminden daha iyi davrandı. Osmanlı öncesi de var olan, diğer Kürt emirliklerinin (Hakkâri, Bitlis, Revanduz, Hazo/Siirt, Çemişgezek, Eğil /Diyarbakır vd.) merkez kabul ettiği, ana...
28 Haziran 2020

Bir Osmanlı olan, Arnavut asıllı İslam Şairi M. Akif Ersoyu dinleyelim lütfen:

Hani milliyetin islamdı, Kavmiyetçilik nedir? Irkçıların hıncı bilesin ki dinedir. Türk, Kürt, Arap, Çerkez diye var mı İslam'da yeri? Fesatçılık olur Vallahi ırkı sürmek ileri... Lazın Kürde, Arabın Türk'e üstünlüğü ne...
18 Haziran 2020

Ankara İlahiyattaki Tarihselci Grup ve Tarihteki Öncüleri

Başörtüsü, İçki, kumar, faiz, hadler ve Kur'an da ki birçok ayetin hükmü yok artık, tarihte kaldı, Arap geleneğidir ayetler değiştirilmeli diyorlar. Vahhabi ve Şii bile bunu demez. Bunlar yanlış ta olsalar yine Müslüman, kendi anlayışlarına...
11 Haziran 2020

Amerika’da Koronalı Günler ve Demokrasinin Azizlikleri

Aklı başında ve munsif idarecilerin ne kadar büyük nimet oldukları Amerika'nın koruna tecrübesizliğinden belli oluyor .Bu da demokrasinin handikaplarından biri .Çok fuzuli ve zararlı olan bir şeyi de allayıp pullayıp size sunabiliyor .Bir...
17 Mayıs 2020

Bir Kutsi Müjde

HZ MUHAMMED (S.A.V.)İSLAM DÜNYASININ GELECEĞİNİ BEŞ DÖNEME AYIRIR. EN SONDA NÜBUVVET ÜZERE BİR HİLAFET VE RAHMET DÖNEMİNİN TEKRAR GELECEĞİNİ MÜJDELER Cenab-ı Risaletpenah (s.a.v) buyurur ki: Bu iş nübuvvet ve rahmetle başladı. Sonra...
07 Mayıs 2020

Felsefe /Din ilişkileri ve Yunan Felsefesinin Kökeni

Bediuzzaman, İmam Gazali, İbn Haldun, İbn Cülcül vd ulema din ilimlerine, din -felsefe dengesine kitaplarında uzunca değinmişlerdir. Bedluzzaman, İmam Gazali vd . Yunan Felsefesinin müspet yanlarını alalım derler. Matematik, tıp, mantık vd...
29 Nisan 2020

Amerika Kıtasında Köleliğin Tesirleri Devam Ediyor

Kölelik sadece Müslümanlar arasında yoktu. Tüm dünyada vardı. Çin'den Avrupa'ya, Hindistan'dan Ortadoğu'ya kadar. Bir çok Kur'an ayetinde kölelelerin özgürleştirilmesi teşvik edilir. Günah işleyenlerin günahlarının...
25 Nisan 2020

İslam Tarihinde Milel ve Nihel Geleneği

الملل والنحل İslam tarihinde Milel ve Nihel adıyla farklı din ve mezheplerden bahseden kitaplar çok. Eski âlimler araştırmışlar, hatta Buda ve Zerdüşt'ten bile bahsederler. Tüm dünya tarihinde ilk Hindoloji kitabını bin yıl...
20 Nisan 2020

Vebanın Kalkması ile ilgili Hadisler

VEBANIN /TAUNUN KALKMASI İLE İLGİLİ HADİSLER VE ONUNLA İLGİLİ YORUMUM : SÜREYYA YILDIZI DOĞUNCA HAFİFLER(HADİS) SÜREYYA YILDIZI MAYISIN ONU CİVARI DOĞAR. KANAATİMCE HAVALARIN ISINMASI İLE İLGİLİDİR. ÇÜNKÜ GENELDE VİRÜSLER 26 DERECE...
15 Nisan 2020

Türkler ile Kürtlerin güç birliği küresel dengeleri değiştirir

OSMANLI /KÜRT İTTİFAKININ TEMELİ 1514'te Yavuz Selim ve bir Kürt din adamı ve siyasetçi olan İdris-ı Bidlisi tarafından Amasya ‘da bir muahede ile atıldı .Yirmibeş Kürt beyliği /imareti tek kurşun atılmadan Osmanlı'ya iltihak...
14 Nisan 2020

Sünnetin Vakarı İçin Büyük Bir Kişiye İhtiyaç Duyulması

Bunun için beyin ve zekâ yetenekleri yüksek, akıl­cılığın inceliğini sadece bilmekle değil, o güne kadar akılcılığı kimseye bırakmayıp tekeline alan Mutezi-le'den akıl ve mantık gücü çok daha üstün olan birine ihtiyaç vardı....
02 Ağustos 2017

Evliyaların Kerametleri Var mıdır? Bunun Kitap ve Sünnetteki Delilleri Nelerdir?

ÖNCE SUNU SÖYLEMEMİZ LAZIM: TASAVVUF DEMEK KERAMET DEMEK DEĞİLDİR. EN BÜYÜK KERAMT İSTİKAMETTİR. BAZEN HİÇ KERAMETİ OLMAYAN ARİF MUHAKKİK VE ALİM BİR ZAT, BİR ÇOK KERAMETİ OLAN BİRİSİNDEN DAHA ÜSTÜN OLABİLİR.. İMAM ŞARANİNİN...
19 Ocak 2016

Şeyh Seyda Hazretleri ve Bediuzzaman Said Nursi Münasebetleri

Şeyh Seyda hazretlerinin iki halifesi Bediuzzamanı ziyaret etmiştir. Şeyh Seyda El-Cezeri Bediuzzamanı seven âlimlerdendi. Üstad Bediuzzaman da onu severdi.. ŞEYH SEYDANIN HALİFELERİNDEN VE BEDİUZZAMANI HAYATTAYKEN ZİYARET EDEN ÂLİMLERDEN BİRİ...
19 Ocak 2016

İnsanlığın Adına İslam’ın Manevi Şahsına Hitap

Ey kutlu süvari! Atinin üzengisini kendine doğru çek ve tüm kainat rebabinin nağmeleriyle yankılansın. Kahraman Zaloğlu Rüstem'in savaş meydanlarındaki naraları gibi tüm cihana meydan oku. Yukarımızdaki kutuptan, yeryüzünün son noktasına...
19 Ocak 2016

Hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun

      Mala Yudreku Kulluh,La Yutreku Kulluh       Hz. Resulullah'ın meşhur hadislerindendir: Bir şeyin hepsi yapılamıyorsa hepsi de terkedilmemelidir. Başlıkta Arapça orijinali yazıldı. Hz. Resulullah...
30 Ekim 2015
12
açık
Namaz Vakti 30 Kasım 2020
İmsak 06:31
Güneş 08:02
Öğle 12:58
İkindi 15:22
Akşam 17:44
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 23
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 10 20
4. Beşiktaş 9 16
5. Kasımpaşa 10 15
6. Gaziantep FK 10 15
7. Başakşehir 10 14
8. Karagümrük 9 13
9. Konyaspor 9 12
10. Rizespor 9 12
11. Malatyaspor 9 12
12. Hatayspor 7 12
13. Trabzonspor 10 12
14. Göztepe 8 11
15. Antalyaspor 10 10
16. Sivasspor 8 9
17. Erzurumspor 9 9
18. Kayserispor 8 7
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 9 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 11 23
2. Ankara Keçiörengücü 11 21
3. Samsunspor 11 20
4. Adana Demirspor 10 18
5. İstanbulspor 10 18
6. Tuzlaspor 10 18
7. Altay 9 16
8. Giresunspor 10 16
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Bandırmaspor 11 11
14. Ümraniye 11 10
15. Menemen Belediyespor 9 9
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Tottenham 10 21
2. Liverpool 10 21
3. Chelsea 10 19
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 10 17
6. Everton 10 16
7. M. United 9 16
8. Aston Villa 8 15
9. Man City 9 15
10. West Ham 9 14
11. Wolverhampton 9 14
12. Leeds United 10 14
13. Newcastle 10 14
14. Arsenal 9 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. West Bromwich 10 6
18. Burnley 9 5
19. Fulham 9 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Barcelona 9 14
8. Granada 10 14
9. Athletic Bilbao 10 13
10. Elche 9 13
11. Getafe 10 13
12. Deportivo Alaves 11 13
13. Valencia 11 12
14. Real Betis 10 12
15. Osasuna 10 11
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Celta de Vigo 11 10
19. Levante 10 8
20. Huesca 11 7